Særlig specialundervisningsprofil

Mentiqa-Nordjylland har fra d. 30.5.2017 besluttet sig for at være en skole med en særlig specialundervisningsprofil. Ansøgning til undervisningsministeriet vil blive sendt med ønske om at blive godkendt.(Vi arbejdjder stadig hen i mod en sådan godkendelse, men det vil formentlig først blive fra 2021/22 at vi kan forvente en godkendelse).Vi har siden skolens etablering i 2008 arbejdet med inklusion og særlig tilrettelagt undervisning, optagelse af elever som er faldet udenfor uddannelsessystemet, elever som har stået uden skoletilbud, elever som til tider ikke har været i skole gennem længere tid. Her foruden også elevgrupper som har manglet forståelse, imødekommenhed fra undervisere og klassekammerater. Flere i vor elevgruppe har været ramt af skolevægring, kedsomhed og udfordringer i undervisningen. Som et af de væsentlige fokuspunkter er klasse/skolefællesskabet, trivsel og socialisering væsentligt. Undervisningen på Mentiqa Nordjylland tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og der differentieres på alle klassetrin og i alle fag. For det højtbegavede barn skaber faglighed og udfordringer trivsel, og trivsel skaber en endnu større lyst til at lære og udnytte sit potentiale fuldt ud. Den kollektive trivsel er en forudsætning for, at der kan gives en god og faglig undervisning, hvorfor det er vigtigt, at alle elever på Mentiqa Nordjylland kan modtage undervisning og nås med pædagogiske redskaber.
 
Identitet gennem tryghed og faste rammer
 
Følelsen af identitet, selvværd og tryghed er grundelementerne i et godt liv og forudsætningerne for, at børn kan anvende deres begavelsesmæssige ressourcer. Identiteten skabes gennem tilhørsforhold til en gruppe - først familien, senere andre jævnaldrende børn. Selvværdet gennem bekræftelse af voksne og af ligesindede børn. Trygheden skal findes i barnets overbevisning om, at selvom det skulle mislykkes i sine præstationer, vil det ikke påvirke dets tilhørsforhold til gruppen negativt. Trygheden skabes gennem generøsitet og faste rammer, gennem oplevelsen af at være en del af et fællesskab, hvor man må være den, som man er, men hvor man ikke altid kan gøre hvad man vil. Og hvor man vil blive savnet, hvis man mangler.
 
Differentieret undervisning
 
Den differentierede undervisningsform, der positivt udfordrer og stiller krav til det enkelte barn, skal gøre op med de danske undervisningstraditioner og det værdigrundlag, som indtil nu har udelukket en stor del af de særligt begavede børn fra i skolen at sigte mod det, som de kan nå. Elevernes personlige udvikling samt tilegnelsen af færdigheder skal fremmes gennem alsidighed og bygges på lysten til at lære. Undervisningens form og indhold skal stimulere og udvikle intelligensen, så den kan bruges konstruktivt og ikke selvødelæggende for barnet.
 
Ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt
 
Igennem det pædagogiske arbejde ønskes også at skabe og udbrede forståelse for, at en ens og ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt. At respekt betyder omsorg for, at børn kan vokse og udfolde sig ud fra egne forudsætninger - sådan som de er, og ikke sådan som vi kunne ønske os, at de var.
 
Væsentlige grundprincipper vi vægtlægger
 
• Lærernes og pædagogernes faglighed er up to date på området.
• Lærerens evne til at organisere undervisningen er i top.
• Relationen ml. elev og lærer/pædagog arbejdes der med kontinuerligt.
• Løbende evaluering og sparring mellem lærere – pædagoger – ledelse og psykolog. om elevers udbytte og udvikling.
• Alle skolens medarbejdere tager del i at styrke relationen til eleverne, vise imødekommenhed og forståelse for den enkeltes udfordringer.
 
 
Vi benytter flere former for støtte:
 
• Pædagogisk støtte - fokus på personlig og social udvikling
• Faglig støtte - differentieret fagligt niveau
• Specialundervisning - specielt tilrettelagt undervisning, individuelt eller mindre hold, perioder med en til en, med henblik på at man fremadrettet vil kunne indgå i klassefællesskabet.
 
I modsætning til mange andre frie og private skoler, som har en solid lokal forankring, har Mentiqa-Nordjylland mange fjerne aktører at samarbejde med, da skolen har elever fra 10-11 kommuner. Dette giver administrationen en hel del ekstra i forhold til indhentning af oplysninger gennem PPR systemet, UU vejledningen ol. Dog har vi et godt lokalt samarbejde med UU Aalborg og PPR. Foruden PPR, har skolen en egen tilknyttet psykolog, som har diverse ekstraordinære opgaver i løbet af året. Det vigtige arbejde med at give elever med udfordringer de bedst mulige betingelser for et godt (skole)liv er Mentiqas hoved focus. Målsætningen er, at vore elever skal være godt forberedt på springet til en ungdomsuddannelse og en god fremtid.
MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com