Resultat af selvevaluering

 Nørresundby juli 2020

 MentIQa-Nordjyllands samlede evaluering.

Lovgivningen omkring Evaluering på Frie og private skoler:
 
Friskoleloven § 1b stk. 1
”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.”
 
I Friskoleloven § 1b stk. 2
”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.”
 
I Friskoleloven § 1b stk. 3
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.”
Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige konklusioner).
 
Evaluering hos MentIQa-Nordjylland
Med udgangspunkt i at evaluering er et væsentligt systematisk redskab i skolens daglige arbejde, er visionen, via aktiv anvendelse af evalueringsredskaber, at skabe de optimale vilkår for alle elevers faglige, personlige og sociale udvikling. Visionen for evaluering skal ses i sammenhæng med visionen for trivsel og visionen for skole/hjem samarbejde. Ethvert samarbejde om eleven/undervisningen bør rumme evalueringsaspektet, da et godt samarbejde kræver konstant refleksion, evaluering og opfølgning, i forhold til at kunne skabe og samarbejde om noget nyt.
 
MentIQa-Nordjyllands målsætning for evaluering er, at den bør medvirke til at:
• Udvikle og forbedre
• Drage nytte af erfaringer
• Synliggøre, dokumentere og begrunde
• Bevidstgøre/reflektere
 
Visionen søges nået gennem skolens principper for evaluering.
 
Principper for evaluering:
Vi evaluerer elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og udbytte af undervisningen gennem forskellige evalueringsværktøjer, afhængigt af hvad det er, der skal evalueres.
 
1. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og den videre formidling af dette. Kernen i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen er dialoger, observationer, samarbejde og vurderinger:
 
Evalueringsværkstøjer som bruges:
• Clio online: It baserede tests som benyttes efter færdiggørelse af emner. Læsetests efter behov. samt Gyldeldals platform, Grammatikrytteren m.fl
• Mat – MG/FG test 0.-10.kl På papir og elektronisk.
• Special pædagogiske læsetests ved behov
• OS64 og OS120 benyttes i indskolingen
• Evalueringsværktøjer i Skoleintra
foruden terminsprøver i december for 9.og 10.kl afholdes der årsprøver for 8.klasse op mod sommerferien.
• Skolehjem samtaler, efter behov ved bekymringsbørn-evt. Inddragen af PPR, fam.afd.Skolens egen tilknytede psykolog.
• 
• Individuelle mål, løbende i alle klasser
• Elevsamtaler, ved behov i alle klasser
• Klassesamtaler, ved behov, pigemøder, drengemøder, gruppemøder
• Forældresamtaler, mindst to gange om året og ved behov
• Forældremøder, mindst to gange om året
• Daglig skole/hjemsamarbejde, telefonopkald, mails, kontaktbog i intra og dialog på skolen
• Individuelle handleplaner, ved behov, udarbejdet af forældre, elev og pædagogisk personale i fællesskab + evt. PPR

 2. Løbende evaluering af skolens undervisning

Evalueringen forholder sig til hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge, (Fælles Mål 09)/ Nu Nye Forenklede Fælles Mål -
, samt inddrager opfølgningen af den foregående evaluering.
Evalueringen sker med udgangspunkt i skolens fagplaner, værdisæt, samt den enkelte klasses/Holds samlede fagplan, sociale sammensætning
Kernen i den løbende evaluering er baseret på dialog, samarbejde og vurderinger
• Løbende sparring og dialog mellem lærere, pædagoger og ledelse.
• Lærermøder, to gange om måneden
• Pædagogiske dage for hele personalegruppen
• UMV, mindst hvert tredje år. Sidste Undervisningsmiljøvurdering blev sidst lavet i . Da skolen har haft et stigende elevtal og nye opdelinger, samt øgende brug af elektroniske lærermidler mm. Gennemførte vi en ny vurdering 2015, som har givet tilfredsstillende resultat. Og igeni 2018/19 i forbindelse med et samarbejdsproject med BUPL. Grundskolevurderingen laves gennem: Termometeret-Grundskolen mm.
Kommende (skoleår 2019-20) procedure for den dialogbaserede evaluering med fokus på opfølgning, justeringer, udviklingsområder og indsatsområder i det kommende skoleår: ( Skolen søgte i aug. 2017 om at blive Profilskole, med en Særlig specialundervisningsprofil). Det er ikke godkendt ednu, men der arbejdes videre på at få dette på plads. Dette vil ikke umiddelbart få stor betydning i forhold til undervisningen, de pædagogiske metoder etc., da skolen siden sin opstart har udfyldt kriterier - ud over hvad man forventer i henhold til dette. Dog vil der kunne åbnes muligheder for flere støtte funktioner, forløb ol.
• Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med del – og slutmål i alle fagplaner. Dette drøftes løbende i bl.a. faglærere og leder. (Forenklede Fælles Mål ) - forholder sig som minimum til skolens udarbejdede årshjul i fagene .dansk, engelsk, tysk og matematik i 7-10.kl
• Evalueringen af ovenstående drøftes på fælles lærermøder og på PÆD dage ”Årlig pædagogisk drøftelse” og nedskrives.
• Resultatet af evalueringen videreinformeres til bestyrelsen af skoleleder på et ordinært bestyrelsesmøde. Evt. drøftelser i forlængelse.

Arnfinn Rismoen 

Skoleleder

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Selvevaluering Mentiqa Nordjylland: 2013
 
Selvevaluering Mentiqa-Nordjylland: 2014
 
Selvevaluering Mentiqa-Nordjylland: 2015
 
Resultat af Mentiqa Nordjyllands selvevaluering af den samlede undervisning pr. april 2016:
Med afsæt i nedenstående beskrivelse har lærere og pædagoger på Mentiqa Nordjylland startet dette års evaluering af skolens samlede undervisning. Evalueringen foregår løbende på lærermøder samt pædagogisk dag efteråret 2015 samt i foråret 2016 og videre frem imod sommerferien.
 
Da vi på skolen har besluttede at lave en ny Undervisningsmiljøvurdering i 2015, som følge af at den forrige var udarbejdet med et noget lavere elevtal, og derfor nok ikke giver et nutidigt billede, vil der kunne fremkomme resultater af undersøgelsen som vil være naturligt at inkludere fremadrettet i vor evaluering.
Når evalueringen foretages på dette tidspunkt, er baggrunden den, at evalueringens opfølgningsplan skal drøftes indgående på lærermøder i skoleårets start, samt på skolens pædagogiske dag i efteråret, hvor det kommende skoleår igen indgår som et væsentligt element, og hvor alle lærere og pædagoger deltager.
Trin 1: Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.
På et fælles lærermøde i maj evalueredes skolens samlede undervisning. På baggrund af evalueringen udarbejdes en opfølgningsplan, og der foretages justeringer, hvor det evt. er påkrævet.
Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner samt idé- og værdigrundlag, dette tilsammen udgør det grundlag, skolen er startet på. Skolen vedkender sig således sit ansvar som et tilbud til børn med særlige forudsætninger.
Evalueringen baseres ved dialog blandt lærere, leder og øvrigt pædagogisk personale. Resultatet af evalueringen drøftes med bestyrelsen på ordinære bestyrelsesmøder, hvorefter det lægges ud på skolens hjemmeside.
På et årligt fælles forældremøde sættes der fokus på et eller flere pædagogiske og dannelsesmæssige områder med det formål, at forældrenes holdninger kan indgå som inspiration til fremtidig skoleudvikling.
Proceduren for den dialogbaserede evaluering er følgende:
1) Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med del- og slutmål i alle fagplaner. (Nye Forenklede Fælles Mål – )
2) Evalueringen af ovenstående drøftes blandt alle lærere og pædagoger.
3) Evalueringsresultatet drøftes med bestyrelsen på ordinært bestyrelsesmøde.
4) Forældrekredsen orienteres om resultatet af evalueringen af skolens samlede undervisning gennem skole-intra. Generalforsamling ol.
 
Evalueringens resultat:
Der er generelt god overensstemmelse med undervisningens indhold og Mentiqa Nordjyllands fagplaner, både i forhold til de beskrevne mål og i forhold til skolens arbejds- og værdigrundlag. Det er ligeledes den generelle vurdering, at skolens målsætning om at være et tilbud til børn med særlige forudsætninger både socialt og fagligt lever op til skolens målsætning om at være en trivselsskole for børn med særlige forudsætninger.
På følgende områder er der ønske om justeringer, der efterfølgende indgår i opfølgningsplanen.
• Der skal fokuseres på at lave et godt indskolingstilbud, samt et godt SFO-tilbud. Dette var et ønske og et punkt ved forrige evaluering (2013). Fra aug. 2014 er der lavet en forsøgsordning med aldersopdelt undervisning i Bh.kl og ½ og 3.kl. Fra skolestart i aug. 2015, blev der lavet en ny sammensætning. 0.-1. H.A sammen og H.B bestående af 2.-3.klasseselever. Ordningen har vist sig at være fornuftig og videreføres i skoleåret 2016/17. Øvrige klasser er aldersopdelt.
I forhold til SFO er der kommet en bredere bemanding samt at der er etableret et eget køkken i SFO. Der er også etableret trådløst netværk, opsat pc, projektor mv. Legepladsen har fået gynger. Der vil fremadrettet ses på aktiviteter i sfo, samt egnet legetøj ol.
• I fagplanen for faget engelsk fastholder vi, at engelskundervisningen startes op, allerede i 0. klasse
• I faget tysk, fastholder vi at starte op med undervisning i 2-3 og 4 klasse. Dette til trods for at dette giver udfordringer for nye tilkommende elever, samt for lærerens differentiering efterfølgende.
• Morgensang/-samling var blandt indsatsområderne i det foregående år, hvor vi ville tilstræbe, at disse bliv en naturlig start på dagen, alle alm. skoledage. Det er i dag morgensamling alle dage for alle elever på skolen
• For at forbedre skolens tilbud til børn med særlige forudsætninger, er der ønske om, at der tilbydes ekstraordinære undervisningsforløb, så som gæstelærere, og at vore kommende fredage benyttes til at stifte bekendtskab med nye og anderledes fagområder. Her foruden også tilrettelagte debatoplæg for at styrke elevernes sociale kompetencer mv.
-Der er et ønske om at få genetableret undervisning i Latin samt evt. yderligere sprogtilbud.
-Der er ønske fra elever og forældre om at forbedre undervisningstilbuddet i Natur og teknik og værksted/billedkunst. Herunder en mere tilpasset undervisning med hensyn til målgruppen af børn på skolen. Der er ligeledes et ønske om undervisningen er mere struktureret, og at man udnytter skolens gode undervisningsmateriel.
-Der er ønske om at de skemafrie dage, bliver planlagt i god tid og at der er mere information om disse i Intra. Ligeledes at der bliver rettet i kalenderen ASAP om nødvendigt.

 

• I skoleåret 2011-12 var der mangel på IT-baseret undervisning, hvilket var et indsatsområde i det kommende skoleår. P.t. er der gode undervisningstilbud via IT-portaler, samt at der er smartboards i alle klasseværelser. Der er et mindre auditorie klart til brug i skoleåret 2016/17. Dette for at kunne forberede de større elever på undervisningsformer ol. Som minder om det de vil møde på ungdomsuddannelserne. Ligeledes vil der give muligheder for at elever som har brug for træning i at fremlægge ol. Får bedre vilkår til dette.
Der er tilgængelige bærbare Pc’er til alle elever, med Office pakke, samt et antal I pads, som hovedsagelig benyttes i de mindre klasser.
De portaler som hovedsagligt benyttes i undervisningen er: Clio-Online, hvor skolen har fuldt abonnement, Gyldendal, PS | Forlag og matematikfessor.
http://www.clioonline.dk
https://www.matematikfessor.dk
http://portaler.gyldendal.dk/
www.ps-forlag.dk
Evaluering af kravene om undervisning i de obligatoriske emner:
Den generelle evaluering er, at skolen lever op til lovens krav. De obligatoriske emner (færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) indgår som emner i tværfaglig undervisning.
Skolen samarbejder med UU Aalborg om uddannelsesorientering fra 8. - 10 klassetrin. Evalueringen af denne ordning er, at dette giver eleverne et godt grundlag til valg – og eventuelt fravalg – af det videre uddannelsesforløb.
Skolen har endvidere et samarbejde med Nørresundby Gymnasium med henblik på at forberede eleverne til et videregående forløb efter grundskolen.
Videre opfølgning og evaluering vil foregå løbende på skolens lærer- og personalemøder i 2016 og skoleåret 2016/17
MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com