Tilsynserklæring

 

 

 

 

 

      Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021for Mentiqa-Nordjylland:

 1. Skolens navn og skolekode ( 851087 )

 

1.1  Navn på den eller de tilsynsførende

        LeneThorhauge

 

 1. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag,tilsynet har overværet undervisningen,på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfangafstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af defagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermedskolenslederoglærereogvurderedetanvendteundervisningsmaterialesfagligeogpædagogiskekvalitet.

 

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

27-05-2021

Børnehaveklassen-1.klasse

Dansk

Humanistiskefag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Dansk

Humanistiskefag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. og3.klasse

Dansk

Humanistiskefag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Matematik

Naturfag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Geografi

Naturfag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Teknologiforståelse

Naturfag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Matematik

Naturfag

LeneThorhauge

 

2.1  Beskrivelseaftilsynsbesøg

 


 

 1. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag,sprogfagundtaget?

 

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, doger undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andetundervisningssprogend dansk.

 

3.1  Uddybning

 

 

 1. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad deralmindeligviskrævesifolkeskolen?

 

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfangafstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af defagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermedskolenslederoglærereogvurderedetanvendteundervisningsmaterialesfagligeogpædagogiskekvalitet.

 

4.1  Uddybning

 

 

 1. Stårundervisningen indenfor det naturfagligefagområde mål med,hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfangafstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af defagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermedskolenslederoglærereogvurderedetanvendteundervisningsmaterialesfagligeogpædagogiskekvalitet.

 

5.1  Uddybning

 


 1. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfangafstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af defagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermedskolenslederoglærereogvurderedetanvendteundervisningsmaterialesfagligeogpædagogiskekvalitet.

 

6.1  Uddybning

 

 

 1. Står elevernesstandpunktidanskmålmed,hvadderalmindeligviskrævesifolkeskolen?

 

 

7.1  Uddybning

 

 

 1. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen?

 

 

8.1  Uddybning

 

 

 1. Står elevernesstandpunktiengelskmålmed,hvadder almindeligviskrævesifolkeskolen?

 

 

9.1  Uddybning

 


 1. Førerskolentilprøveihistorie?

 

 

10.3Uddybning

 

 

 1. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad deralmindeligviskrævesifolkeskolen

 

 

11.1  Uddybning

 

 

 1. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund somdetdanskemedfrihedogfolkestyre?

 

 

12.1  Uddybning

 

 

 1. Udviklerogstyrkerskolenelevernesdemokratiskedannelse?

 

 

13.1  Uddybning

 

 

 1. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-ogmenneskerettigheder?


 

14.1  Uddybning

 

 

 1. Benytterskolenkønsopdelteaktiviteteriundervisningen?

 

 

15.1  Uddybning

 

 

 1. Arbejderskolenløbendemedatsikrekønsligestillingpå skolen?

 

 

16.1  Uddybning

 

 

17  Harskolenseleverdannetelevrådellervaretagerelevernepå andendemokratiskmådederesfælles interesservedrørendeskolen?

 

 

17.1  Uddybning

 

 

19  Har skolen en praksis,der understøtter,at deansatte efterlever deres skærpede underretningspligt,fx ved at have beskrevne procedurer?

 

 

19.1  Uddybning


 

20  Sikrerskolen,atdeansatteved,atdenskærpedeunderretningspligterpersonlig?

 

 

20.1  Uddybning

 

 

 1. Donationer

 

Harskolenidetforegåenderegnskabsårmodtagetenellerfleredonationersomtilsammenoverstiger20.000kr.eksklusivemomsfrasammedonator?

 

 

 

21.1  Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr.eksklusive moms.

 

2500,00kr.

 

 1. Tilsynetssammenfatning

Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau. Skolens personale har enopmærksomhedpå,atalleeleverogsåudviklersocialeogpersonligekompetencer.Skolenarbejdermålrettetmedfællesskabetogdensocialedimensioniundervisningen.

 

Undervisningenertilrettelagtudfrapædagogiskeogdidaktiskeovervejelsermedudgangspunktimåleneforfagene.

 

Undervisnings- og elevdifferentiering indgår som en del af lærernes didaktiske overvejelser. Lærerne anvenderelevdifferentieringen for at kunne tilgodese den enkelte elevs forudsætninger og potentialer. Til at understøtteundervisnings- og elevdifferentieringen anvendes der forskellige læringsaktiviteter såvel analoge som digitale. Derbrugesforskelligeundervisnings-,arbejds-ogorganisationsformer.

 

 

 

Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling og læring. Derstilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger ogpotentialer.

 

Elevernedeltageraktivtiundervisningenogdeforskelligelæringsaktiviteter.De er optaget af at tilegne sig faglige 

kompetencer og at dygtig gøre sig i de forskelligefag.

 

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes behagelig, tillidsfuld og høflig omgangsform og -tone mellem lærerne og eleverne og eleverne indbyrdes.

 

 

 

Den samlede undervisning på Mentiqa står mål med den der gives i folkeskolen.

Lene Thorhauge
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Mentiqa-Nordjylland: Juni 2020

 1. Skolens navn og skolekode

                      Mentiqa-Nordjylland - 851087

1.1  Navn på den eller detilsynsførende

Lene Thorhauge

 1. Angivelseafdatoerfortilsynsbesøgsamtihvilkeklasserogfag,tilsynetharoverværet undervisningen, på de enkeltedatoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

03-06-2020

Børnehaveklasse n - 1. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Lene Thorhauge

03-06-2020

2. -3. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

6. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

8. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

7. klasse

Naturvidenskab

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

4. klasse

Håndværk og design

Praktiske/musiske fag

Lene Thorhauge

03-06-2020

5. klasse

Historie

Humanistiske fag

Lene Thorhauge

 

2.1  Beskrivelse aftilsynsbesøg

Tilsynsbesøgene blev foretaget i den periode, hvor de sundhedsmæssige eftervirkninger af corona pandemien stadig var gældende. Det var helt tydeligt, at de sundhedsmæssige forholdsregler blev fuldt meget skarpt. Hele personalet og eleverne var meget opmærksomme på at overholde retningslinjerne.

 

 

Skolen havde for at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer været nødt til at ændre på klassernes skemaer. Det fik naturligvis betydning, for hvilke klasser jeg kunne følge på tilsynsdagen.


 1. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfagundtaget? JA

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

 

3.1  Uddybning

 

 

 1. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

4.1  Uddybning Indholdet i undervisningen differentieres efter elevernes faglige niveau. Der tages udgangspunkt i den enkelte elev faglige niveau, og ud fra det understøttes eleven med forskellige materialer. Det kommer fx til udtryk i dansk undervisningen i 1. klasse, hvor nogle elever læser selvstændigt, andre arbejder med ord og billeder og endnu andre får individuel undervisning af læreren. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

 

 

 1. Stårundervisningenindenfordetnaturfagligefagområdemålmed,hvadderalmindeligvis kræves i folkeskolen? JA
 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

5.1  Uddybning

Undervisningen i matematik foregår forskelligt afhængig af klassetrinnet. I de mindre klasser arbejder eleverne eksperimenterende og problemløsende. På andre klassetrin foregår undervisningen mere traditionelt med opgaveløsning og retning af opgaver. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

 1. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

6.1  Uddybning Undervisningen er tydeligvis præget elevernes aktive deltagelse med at frembringe forskellige produkter. Eleverne er meget optaget og arbejder koncentreret med de praktisk-musiske udtryk. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

 

 

 1. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen? JA

 

 

7.1  Uddybning

 Elevernes standpunkt i dansk er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet.

 

 1. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA
 2.  

 

 

8.1  Uddybning

Elevernes standpunkt i matematik er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet.

 

 1. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen? JA

 

9.1  Uddybning

Elevernes standpunkt i engelsk er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet

 10. Fører skolen til prøve i historie? JA

 

 

10.3 Uddybning

 

 11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  JA

 

 

11.1  Uddybning

 Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed.

 

Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.

 

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed ogfolkestyre? JA

 

 

12.1  Uddybning

 

 13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiskedannelse? JA

 


13.1  Uddybning

 Skolen arbejder målrettet med elevernes demokratiske dannelse. Det kommer til udtryk ved elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i klassesamtalerne

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- ogmenneskerettigheder? JA

 

 

14.1  Uddybning

I undervisningen indgår der ofte drøftelser af samfundsmæssige, politiske og filosofisk karakter.

 15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter iundervisningen? JA

 

 

15.1  Uddybning

 

 

17  Har skolenselever dannet elevråd eller varetager eleverne på andendemokratisk måde deres fælles interesser vedrørendeskolen? JA

 

 

17.1  Uddybning

På skolen er der også etableret et elevråd, som er medbestemmende i forhold, der vedrører eleverne.

 21. Donationer

 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator? NEJ

 

22. 

Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.

 

 

Undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og elevernes forskellige læringsforudsætninger.

 

Undervisnings- og elevdifferentiering indgår som en del af lærernes didaktiske overvejelser. Der anvendelses forskellige læringsaktiviteter, og der benyttes varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer.

 

Underviserne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne, og klasseledelse er integreret i den daglige undervisning. Underviserne fremtræder både fagligt og pædagogiske kompetente.

 

Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.

 

Eleverne er meget optaget af og engageret i undervisningen. De deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.

 

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.

 

 

Den samlede undervisning på Mentiqa Nordjylland står til fulde mål med den, der gives i folkeskolen.

 
Lene Thorhauge

Juni 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentiqa Nordjylland
Thistedvej 115
9400 Nørresundby

Eksternt tilsyn med undervisningen på Mentiqa Nordjylland for skoleåret 2018 - 19
Tilsynet for Mentiqa Nordjylland, skolekode 851087 er foretaget af certificeret tilsynsførende og pædagogisk konsulent Lene Thorhauge, Kappavej 27, 9000 Aalborg.

Tilsynet er gennemført den 15. marts 2019 ved overværelse af undervisningen i dansk, matematik, engelsk, geografi, håndværk og design, filosofi og teknologiforståelse samt efterfølgende samtale med skolelederen.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 d. i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr. 1111 af 30/08/18 samt ved samtaler med skolelederen, lærere og elever.

Skolen har undervisning fra børnehaveklassen til 10. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i læsebånd 0.-1. klasse, matematik 2.- 3. klasse og 6. klasse, dansk 4., 5. og 7. klasse, engelsk 8. kl., teknologiforståelse 8. klasse, geografi 9. klasse, 6. klasse håndværk og design samt 6. klasse filosofi.
 
Mentiqa Nordjylland har valgt at Fælles Mål fra Undervisningsministeriet er gældende på skolen.
 
Donationer
Skolen har ikke modtaget donationer over 20.000 kr. i skoleåret 2018-19.
 
Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
På Mentiqa Nordjylland er der udviklet en evalueringskultur, hvor der er fokus på såvel den formative som den summative evaluering.
I den formative evaluering arbejdes der systematisk med evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen. Der anvendes differentierede elektroniske test efter undervisningsforløbene, og der bruges også forskellige standardiserede test i læsning, stavning og matematik for at kunne følge den enkelte elevs faglige progression. Læseresultaterne på skolen ligger over gennemsnittet. Elevernes
læseresultater udvikles og understøttes af daglig læsebånd. I nogle dansktimer arbejderne eleverne med selvevaluering af egne afleveringsopgaver. Eleverne
arbejder med den form for selvevaluering for at blive bevidste om egne fejltyper.
En del af evalueringskulturen på Mentiqa Nordjylland er, at der på alle klassetrin afholdes to årlige elevsamtaler, hvor der er fokus elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling. Der ud over er der årligt 2 skole-hjemsamtaler og 2 fælles forældremøder. Skolen har valgt, at eleverne kan aflægge folkeskolens afgangseksamen og 10. klasseprøver.
Mentiqa Nordjylland ligger i de bundne prøvefag i 9. klasseprøverne klart over landsgennemsnittet i alle fag. Skolens resultat må betragtes som særdeles tilfredsstillende.
Skolen anvender ikke de frivillige obligatoriske nationale test.
Det fremgår tydeligt, at skolen har meget fokus både på elevernes faglige udbytte af undervisningen og deres social og personlige udvikling. Det kommer til udtryk i deres systematiske tilgang til evaluering.
Skolen anvender en kombination af traditionelle og digitale læremidler. It er en integreret del af elevernes skoledag.
Gennem mine observationer og gennemsyn af undervisningsmidler og elevprodukter kan jeg konstatere, at eleverne har et særdeles godt standpunkt i de pågældende fag.
 
Vurdering af skolens samlede undervisning
Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.
Undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og elevernes forskellige læringsforudsætninger.
Undervisnings- og elevdifferentiering indgår som en del af lærernes didaktiske overvejelser. Der anvendelses forskellige læringsaktiviteter, og der benyttes varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer.
På Mentiqa Nordjylland bliver eleverne bekendte med projektorienteret undervisning fra 6. klasse. I fremlæggelsen af elevernes arbejde gør de brug af forskellige fremlæggelsesformer.
Underviserne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne, og klasseledelse er integreret i den daglige undervisning. Underviserne fremtræder både fagligt og pædagogiske kompetente.
Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.
Eleverne er meget optaget af og engageret i undervisningen. De deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.
Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.
Den samlede undervisning på Mentiqa Nordjylland står til fulde mål med den, der gives i folkeskolen.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre
På skolen bliver der arbejdet målrettet med at udvikle elevernes demokratiske dannelse. Det kommer blandt andet til udtryk ved elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i klasse- og elevsamtalerne. I undervisningen indgår der ofte drøftelser af samfundsmæssige, politisk og filosofisk karakter.
På skolen er der også etableret et elevråd, som er medbestemmende i forhold, der vedrører eleverne. Endvidere fremgår det tydeligt, at eleverne optræder hensynsfuldt og respektfuldt over for hinanden og skolens personale.

Vurdering af om undervisningssproget er dansk
Jeg har konstateret, at undervisningssproget på Mentiqa Nordjylland foregår på dansk.
 
Lene Thorhauge
Pædagogisk konsulent
 
 
__________________________________________________________________
 
Eksternt tilsyn med undervisningen på Mentiqa Nordjylland for skoleåret 2017-2018
 
Tilsynet for Mentiqa Nordjylland, skolekode 851087 er foretaget af certificeret tilsynsførende og pædagogisk konsulent Lene Thorhauge, Kappavej 27, 9000 Aalborg.
 
Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen i dansk, matematik, historie, engelsk og projektfremlæggelse tirsdag den 13. marts 2018 samt efterfølgende samtale med skoleledelsen.
 
Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 d. i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr. 30 af 12/01/18, samt ved samtaler med skolelederen, lærere og elever.
 
Skolen har undervisning fra børnehaveklassen til 10. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i matematik 0. – 3kl., dansk 6. og 8. kl., matematik 4. kl., engelsk 9. kl. og historie og projektfremlæggelse i 8. klasse.
 
Skolen har valgt, at Fælles Mål fra Undervisningsministeriet er gældende for Mentiqa Nordjylland.
 
Donationer
Skolen har ikke modtaget donationer i skoleåret 2017-18
 
Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
På Mentiqa Nordjylland er der udviklet en evalueringskultur, hvor der er fokus på såvel den formative som den summative evaluering.
I den formative evaluering arbejdes der systematisk med evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen. Der anvendes differentierede elektroniske test efter undervisningsforløbene, og der bruges også forskellige standardiserede test i læsning, stavning og matematik for at kunne følge den enkelte elev faglige progression.
En del af evalueringskulturen på Mentiqa Nordjylland er, at der på alle klassetrin afholdes to årlige elevsamtaler, hvor der er fokus elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling. Der ud over er der årligt 2 skole-hjemsamtaler og 2 fælles forældremøder.
Skolen har valgt, at eleverne kan aflægge folkeskolens afgangseksamen og 9. og 10. klasseprøver.
 
Aalborg den 12.04.18

Mentiqa Nordjylland ligger i de bundne prøvefag i 9. klasseprøverne klart over landsgennemsnittet i alle fag. Skolens resultat må betragtes som særdeles tilfredsstillende.
Skolen anvender ikke de frivillige obligatoriske nationale test.
Det fremgår tydeligt, at skolen har meget fokus både på elevernes faglige udbytte af undervisningen og deres social og personlige udvikling. Det kommer til udtryk i deres systematiske tilgang til evaluering.
Skolen anvender en kombination af traditionelle og digitale læremidler. It er en integreret del af elevernes skoledag.
Gennem mine observationer og gennemsyn af undervisningsmidler og elevprodukter kan jeg konstatere, at eleverne har et særdeles godt standpunkt i de pågældende fag.
Vurdering af skolens samlede undervisning
Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.
Undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og de forskellig elevforudsætninger.
Undervisningen differentieres efter elevernes forskellige læringsforudsætninger. Der anvendelses forskellige læringsaktiviteter, og der benyttes varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer.
Det kommer blandt andet til udtryk i 0. – 3. klasse, hvor eleverne arbejdede i forskellige matematikværksteder. Læringsaktiviteterne værksteder understøttede elevernes forskellige niveauer og læringstilgange. Endvidere understøttede det også udviklingen af elevernes samarbejdsevne.
 
På Mentiqa Nordjylland bliver eleverne bekendte med projektorienteret undervisning fra 6. klasse. I min overværelse af projektfremlæggelse i 8. klasse fremgik det tydeligt, at eleverne havde udviklet kompetencer til at formidle tilegnet viden.
Underviserne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne. De fremtræder både fagligt og pædagogiske kompetente.
Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.
Eleverne er meget optaget af og engageret i undervisningen. De deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.
Den samlede undervisning på Mentiqa Nordjylland står til fulde mål med den, der gives i folkeskolen.
Vurdering af om skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre
På skolen bliver der arbejdet målrettet med at udvikle elevernes demokratiske dannelse.
Det kommer blandt andet til udtryk ved elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i klasse- og elevsamtalerne. I undervisningen indgår der ofte drøftelser af samfundsmæssige, politisk og filosofisk karakter.
På skolen er der også etableret et elevråd, som er medbestemmende i forhold, der vedrører eleverne.
Endvidere fremgår det tydeligt, at eleverne optræder hensynsfuldt og respektfuldt over for hinanden og skolens personale.
Vurdering af om undervisningssproget er dansk
 
Jeg har konstateret, at undervisningssproget på Mentiqua Nordjylland foregår på dansk.
 
Lene Thorhauge Pædagogisk konsulent
 
————————————————————————————————-
 
Bestyrelsen Aalborg, den 14. december 2016
Mentiqa Nordjylland
Thistedvej 115
9400 Nørresundby


Eksternt tilsyn med Mentiqa Nordjylland 2016

Tilsynet med Mentiqa Nordjylland, skolekode 851 087, er foretaget af certificeret tilsynsførende Bent Bengtson, Brohusgade 11, 9000 Aalborg.

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen tirsdag den 25. oktober og onsdag den 16. november 2016. Tilsynet er desuden gennemført ved samtaler med skolens leder, lærere og elever samt ved gennemsyn af undervisningsmidler og skolens hjemmeside.

Tilsynserklæringen er udfærdiget i henhold til den skabelon, der i slutningen af 2015 er udsendt og anbefalet af Certificeringsudvalget for tilsynsførende. En skabelon, der kommer rundt om de lovmæssige vurderingskrav.

Skolen har undervisning i 0. – 10. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk, historie, geografi og natur/teknologi på forskellige klassetrin samt undervisning i valgfaget innovation.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 a, stk. 1-3 og kapitel 3, § 9 d i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt på grundlag af ovennævnte samtaler.

Disse samtaler har blandt andet drejet sig om de undervisningsplaner og den pædagogiske tænkning og praksis, der ligger til grund for undervisningen.
Specielt samtalerne med lederen har, ud over emnet undervisningsplaner/læseplaner, taget udgangspunkt i hele skolens tænkning om hverdagen og den fremtidige pædagogiske praksis.

Samtalerne har endvidere omhandlet skolens forståelse af begreberne undervisning og faglighed samt den identitetsopfattelse, der ligger til grund for at drive skolen, som man gør i dag. Også betydningen af et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene har indgået i de gode og udbytterige drøftelser, jeg har haft med skolens leder.

De har sluttelig drejet sig om de samværsmæssige grundholdninger og opfattelser af dannelsesbegrebet, som har så stor betydning for skolens daglige virke. Skolen vægter nærhed, tryghed og omsorg kombineret med ambitionen om et højt fagligt niveau. Betydningen af fællesskab og mangfoldighed fremhæves i disse drøftelser. Elevernes baggrunde er jo vidt forskellige, og de kommer fra et geografisk stort område.
Mine tilsynsbesøg i indeværende skoleår har endnu en gang bekræftet, at Mentiqa skolen er en meget velfungerende skole med et højt fagligt undervisningsniveau. Det er en rummelig skole med plads til diversitet, og hvor der samtidig er fokus og opmærksomhed på dannelse og ordentlighed. Der er en fælles retning med mulighed for differentierede løsninger. Dette praktiserer man rigtig godt.

Det er dejligt at overvære en undervisning, hvor paratheden til at modtage undervisning og lyst til at lære er så udtalt. Jeg oplever primært søde og videbegærlige elever, der meget gerne vil blive dygtige i de forskellige fag. Elever, der gerne vil bidrage med viden og løsninger, og som får mulighed herfor af lærerne.

Som tilsynsførende er det en god pædagogisk og menneskelig oplevelse at besøge skolen og overvære såvel undervisningen som opleve en skole, der er præget af dynamik, handlekraft, holdninger og varme. Alt sammen med det primære formål at levere et godt stykke arbejde til gavn for elevernes fremtid.

Tilsynserklæringen skal kunne svare på følgende:

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik?


Som nævnt tidligere har jeg blandt andet overværet undervisningen i dansk, engelsk og matematik på forskellige klassetrin. Endvidere har jeg gennemset elevernes undervisningsmidler i de pågældende fag samt nogle af deres færdige, faglige produkter. Og naturligvis k
MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com