Tilsynserklæring

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Mentiqa-Nordjylland:

1. Skolens navn og skolekode


1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Lene Thorhauge


2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.


Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Skolekode: 851087

Skolens navn: Mentiqa-Nordjylland
Dato
Klasse
Fag
Fagområde
Tilsynsførende
21-01-2022

7. klasse
Biologi
Naturfag
Lene Thorhauge
21-01-2022

3- 4 klasse
Billedkunst
Praktiske/musiske fag
Lene Thorhauge
21-01-2022

8. -9. klasse
Idræt
Praktiske/musiske fag
Lene Thorhauge
21-01-2022

4. klasse
Retorik
Humanistiske fag
Lene Thorhauge
15-03-2022

3. -4. klasse
Engelsk
Humanistiske fag
Lene Thorhauge
15-03-2022

5. klasse
Matematik
Naturfag
Lene Thorhauge
15-03-2022

7. klasse
Dansk
Humanistiske fag
Lene Thorhauge
15-03-2022

5. klasse
Historie
Humanistiske fag
Lene Thorhauge

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Jeg har i det forløbende skoleår været i kontakt med skolen flere gange, for at drøfte skolens pædagogiske og didaktiske udvikling med den nye skoleleder. Der ud over har jeg været på to tilsynsbesøg, hvor jeg har observeret undervisningen og talt med lærere og elever. Både i mine samtaler med lederen, skolens lærere, elever og ved mine observationer af undervisningen, fremgår det tydeligt, at skolen er ved at danne sig et klart og tydeligt pædagogisk ståsted.

Skolen har indført, at alle lærerne møder 10 minutter før lektionens start i deres klasser. Det skaber en stille og rolig start på dagen. Eleverne har mulighed for at gøre sig klar til undervisningen. Endvidere arbejder medarbejderne med at skabe tydelige strukturer og forudsigelighed i undervisningen.
På mine tilsynsbesøg kunne jeg tydelig se, at eleverne er tilbage til en næsten normal skolehverdag efter de sidste to års restriktioner. Eleverne giver udtryk for glæde ved at være tilbage i fællesskabet igen.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
I de humanistiske fag arbejder eleverne med relevante faglige problemstillinger fra fælles mål. Eleverne deltager aktivt i de faglige aktiviteter, og fælles samtaler er et bærende element i undervisningen.
Undervisningen i de humanistiske fag står mål med undervisningen i folkeskolen.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

7.1 Uddybning
Elevernes standpunktskarakter i 9. klasse dansk ved afgangseksamen ligger markant over landsgennemsnittet.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
I de naturvidenskabelige fag arbejder eleverne med relevante faglige problemstillinger fra fælles mål. Undervisningen tager udgangspunkt til øvelser og forsøg, hvor eleverne gør sig erfaringer med forskellige naturvidenskabelige fænomener, hvorefter der er fælles drøftelser. Eleverne arbejder problemløsende.
Undervisningen i de naturvidenskabelige fag står mål med undervisningen i folkeskolen.
I de praktisk-musiske fag arbejder eleverne med relevante faglige begreber og færdigheder fra fælles mål. Undervisningen er præget af aktiv deltagelse.
Undervisningen i de praktisk-musiske fag står mål med undervisningen i folkeskolen.

8.1 Uddybning
Elevernes standpunktskarakter i 9. klasse matematik ved afgangseksamen ligger klart over landsgennemsnittet.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

9.1 Uddybning
Elevernes standpunktskarakter i 9. klasse engelsk ved afgangseksamen ligger markant over landsgennemsnittet.

10. Fører skolen til prøve i historie?
Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?
Ja

12.1 Uddybning
Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau. Elevernes potentialer bliver udfordret af et personale med høje forventninger til alle elever. Eleverne klare sig over landsgennemsnittet til 9. klasse afgangseksamen i de humanistiske og naturvidenskabelige fag.
Skolens samlede undervisning står mål med undervisningen i folkeskolen.

Undervisningen bærer præg af, at eleverne er deltagere i et samfund med frihed og folkestyre. Eleverne deltager aktivt i de fælles samtaler, og de bidrager med egne holdninger, meninger og synspunkter. Hovedparten af eleverne er meget bevidste om demokratiets betydning.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?
Ja

14.1 Uddybning
I undervisningen indgår der ofte drøftelser af samfundsmæssige, politiske og filosofiske karakter.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?
Nej

15.1 Uddybning
På skolen er der ingen undervisningsaktiviteter, der er kønsopdelte.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?
Ja

16.1 Uddybning
Alle elever indgår på lige vilkår i såvel faglige som sociale aktiviteter.
Gennem hele skolens virke bliver der arbejdet med elevernes demokratiske dannelse. Det kommer til udtryk gennem elevernes aktive deltagelse i undervisningen, og gennem samtaler mellem lærer og eleverne indbyrdes. Hovedparten af eleverne er meget bevidste om demokratiets betydning.

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?
Ja

17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?
Ja

19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?
Ja

20.1 Uddybning
Skolen har orienteret personalet om at den skærpede underretningspligt er personlig.

21. Donationer
Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?
Nej

21.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.
14000,00 kr.
Skolen har et elevråd. Eleverne har indflydelse på forhold der vedrører deres skolegang. Det er fx etablering af ny legeplads og fælles rum.
De ansatte er opmærksomme på deres skærpede underretningspligt. Skolen har ikke en beskreven procedure for det.

22. Tilsynets sammenfatning
Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau.
Skolens personale har en opmærksomhed på, at alle elever også udvikler sociale og personlige kompetencer. Skolen arbejder målrettet med fællesskabet og den sociale dimension i undervisningen. Skolen arbejder med et ressource orienteret mindset - "alle elever gør det bedste de kan".
Undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene. De faglige elementer i fagene bliver, der arbejdet med på forskellig vis i undervisningen. Eleverne arbejder såvel individuelt som i makkerpar og grupper med undervisningsaktiviteterne.
I undervisningen møder eleverne forskellige undervisningsmetoder. De arbejder eksperimenterende og undersøgende i mange af fagene. Fra 6. klassetrin begynder eleverne at arbejde projektorienteret. Gennem arbejdet med projekter udvikler eleverne kompetencer som kritisk tænkning, samarbejde, kommunikation og kreativitet. Skolen har udarbejdet en progressionstrappe for at kunne følge udviklingen af elevernes kompetencer i projektarbejdet.
Eleverne deltager aktivt i undervisningen og de forskellige læringsaktiviteter. De er optaget af at tilegne sig de faglige kompetencer og dygtiggøre sig i de forskellige fag.
I kommende skoleår vil skolen indføre et nyt fag - Kommunikation og socialfag. De vil de gøre med henblik på at give eleverne bedre forudsætninger for at indgå i forskellige sociale og kommunikative sammenhænge.
Skolen har igangsat et udviklingsarbejde, hvor de arbejder med handleplaner for den enkelte elev i fagene dansk, matematik og engelsk. Det er for at kunne følge den enkelte elevs faglige udvikling.
Der ud over arbejder skolen på at få lavet en systematik, hvor det bliver muligt at følge den enkelte elevs faglige progression. Det vil skolen gøre ved at gennemføre systematiske test i dansk og matematik. Endvidere vil eleverne blive ordblindtestet, når det er nødvendigt.
Et særlig fokus område på skolen er elever med særlige behov., herunder også elever med udadreagerende adfærd. Skolen har udarbejdet en samværsvejledning. Samværsvejledningen er et redskab, som medarbejderne skal bruge i det daglige arbejde. I situationer, hvor medarbejderne har oplevet konflikter, får de intern sparring.
Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes behagelig, tillidsfuld og høflig omgangsform og -tone mellem lærerne og eleverne og elevernes indbyrdes.

Den samlede undervisning på Mentiqa står mål med undervisningen i folkeskolen.
 

 

 

 

 

 

      Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021for Mentiqa-Nordjylland:

 1. Skolens navn og skolekode ( 851087 )

 

1.1  Navn på den eller de tilsynsførende

        LeneThorhauge

 

 1. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag,tilsynet har overværet undervisningen,på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfangafstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af defagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermedskolenslederoglærereogvurderedetanvendteundervisningsmaterialesfagligeogpædagogiskekvalitet.

 

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

27-05-2021

Børnehaveklassen-1.klasse

Dansk

Humanistiskefag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Dansk

Humanistiskefag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. og3.klasse

Dansk

Humanistiskefag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Matematik

Naturfag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Geografi

Naturfag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Teknologiforståelse

Naturfag

LeneThorhauge

27-05-2021

 1. klasse

Matematik

Naturfag

LeneThorhauge

 

2.1  Beskrivelseaftilsynsbesøg

 


 

 1. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag,sprogfagundtaget?

 

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, doger undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andetundervisningssprogend dansk.

 

3.1  Uddybning

 

 

 1. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad deralmindeligviskrævesifolkeskolen?

 

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfangafstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af defagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermedskolenslederoglærereogvurderedetanvendteundervisningsmaterialesfagligeogpædagogiskekvalitet.

 

4.1  Uddybning

 

 

 1. Stårundervisningen indenfor det naturfagligefagområde mål med,hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfangafstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af defagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermedskolenslederoglærereogvurderedetanvendteundervisningsmaterialesfagligeogpædagogiskekvalitet.

 

5.1  Uddybning

 


 1. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfangafstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af defagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplanermedskolenslederoglærereogvurderedetanvendteundervisningsmaterialesfagligeogpædagogiskekvalitet.

 

6.1  Uddybning

 

 

 1. Står elevernesstandpunktidanskmålmed,hvadderalmindeligviskrævesifolkeskolen?

 

 

7.1  Uddybning

 

 

 1. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen?

 

 

8.1  Uddybning

 

 

 1. Står elevernesstandpunktiengelskmålmed,hvadder almindeligviskrævesifolkeskolen?

 

 

9.1  Uddybning

 


 1. Førerskolentilprøveihistorie?

 

 

10.3Uddybning

 

 

 1. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad deralmindeligviskrævesifolkeskolen

 

 

11.1  Uddybning

 

 

 1. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund somdetdanskemedfrihedogfolkestyre?

 

 

12.1  Uddybning

 

 

 1. Udviklerogstyrkerskolenelevernesdemokratiskedannelse?

 

 

13.1  Uddybning

 

 

 1. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-ogmenneskerettigheder?


 

14.1  Uddybning

 

 

 1. Benytterskolenkønsopdelteaktiviteteriundervisningen?

 

 

15.1  Uddybning

 

 

 1. Arbejderskolenløbendemedatsikrekønsligestillingpå skolen?

 

 

16.1  Uddybning

 

 

17  Harskolenseleverdannetelevrådellervaretagerelevernepå andendemokratiskmådederesfælles interesservedrørendeskolen?

 

 

17.1  Uddybning

 

 

19  Har skolen en praksis,der understøtter,at deansatte efterlever deres skærpede underretningspligt,fx ved at have beskrevne procedurer?

 

 

19.1  Uddybning


 

20  Sikrerskolen,atdeansatteved,atdenskærpedeunderretningspligterpersonlig?

 

 

20.1  Uddybning

 

 

 1. Donationer

 

Harskolenidetforegåenderegnskabsårmodtagetenellerfleredonationersomtilsammenoverstiger20.000kr.eksklusivemomsfrasammedonator?

 

 

 

21.1  Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr.eksklusive moms.

 

2500,00kr.

 

 1. Tilsynetssammenfatning

Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau. Skolens personale har enopmærksomhedpå,atalleeleverogsåudviklersocialeogpersonligekompetencer.Skolenarbejdermålrettetmedfællesskabetogdensocialedimensioniundervisningen.

 

Undervisningenertilrettelagtudfrapædagogiskeogdidaktiskeovervejelsermedudgangspunktimåleneforfagene.

 

Undervisnings- og elevdifferentiering indgår som en del af lærernes didaktiske overvejelser. Lærerne anvenderelevdifferentieringen for at kunne tilgodese den enkelte elevs forudsætninger og potentialer. Til at understøtteundervisnings- og elevdifferentieringen anvendes der forskellige læringsaktiviteter såvel analoge som digitale. Derbrugesforskelligeundervisnings-,arbejds-ogorganisationsformer.

 

 

 

Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling og læring. Derstilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger ogpotentialer.

 

Elevernedeltageraktivtiundervisningenogdeforskelligelæringsaktiviteter.De er optaget af at tilegne sig faglige 

kompetencer og at dygtig gøre sig i de forskelligefag.

 

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes behagelig, tillidsfuld og høflig omgangsform og -tone mellem lærerne og eleverne og eleverne indbyrdes.

 

 

 

Den samlede undervisning på Mentiqa står mål med den der gives i folkeskolen.

Lene Thorhauge
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Mentiqa-Nordjylland: Juni 2020

 1. Skolens navn og skolekode

                      Mentiqa-Nordjylland - 851087

1.1  Navn på den eller detilsynsførende

Lene Thorhauge

 1. Angivelseafdatoerfortilsynsbesøgsamtihvilkeklasserogfag,tilsynetharoverværet undervisningen, på de enkeltedatoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

03-06-2020

Børnehaveklasse n - 1. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Lene Thorhauge

03-06-2020

2. -3. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

6. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

8. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

7. klasse

Naturvidenskab

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

4. klasse

Håndværk og design

Praktiske/musiske fag

Lene Thorhauge

03-06-2020

5. klasse

Historie

Humanistiske fag

Lene Thorhauge

 

2.1  Beskrivelse aftilsynsbesøg

Tilsynsbesøgene blev foretaget i den periode, hvor de sundhedsmæssige eftervirkninger af corona pandemien stadig var gældende. Det var helt tydeligt, at de sundhedsmæssige forholdsregler blev fuldt meget skarpt. Hele personalet og eleverne var meget opmærksomme på at overholde retningslinjerne.

 

 

Skolen havde for at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer været nødt til at ændre på klassernes skemaer. Det fik naturligvis betydning, for hvilke klasser jeg kunne følge på tilsynsdagen.


 1. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfagundtaget? JA

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

 

3.1  Uddybning

 

 

 1. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

4.1  Uddybning Indholdet i undervisningen differentieres efter elevernes faglige niveau. Der tages udgangspunkt i den enkelte elev faglige niveau, og ud fra det understøttes eleven med forskellige materialer. Det kommer fx til udtryk i dansk undervisningen i 1. klasse, hvor nogle elever læser selvstændigt, andre arbejder med ord og billeder og endnu andre får individuel undervisning af læreren. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

 

 

 1. Stårundervisningenindenfordetnaturfagligefagområdemålmed,hvadderalmindeligvis kræves i folkeskolen? JA
 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

5.1  Uddybning

Undervisningen i matematik foregår forskelligt afhængig af klassetrinnet. I de mindre klasser arbejder eleverne eksperimenterende og problemløsende. På andre klassetrin foregår undervisningen mere traditionelt med opgaveløsning og retning af opgaver. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

 1. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

6.1  Uddybning Undervisningen er tydeligvis præget elevernes aktive deltagelse med at frembringe forskellige produkter. Eleverne er meget optaget og arbejder koncentreret med de praktisk-musiske udtryk. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

 

 

 1. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen? JA

 

 

7.1  Uddybning

 Elevernes standpunkt i dansk er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet.

 

 1. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA
 2.  

 

 

8.1  Uddybning

Elevernes standpunkt i matematik er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet.

 

 1. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen? JA

 

9.1  Uddybning

Elevernes standpunkt i engelsk er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet

 10. Fører skolen til prøve i historie? JA

 

 

10.3 Uddybning

 

 11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  JA

 

 

11.1  Uddybning

 Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed.

 

Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.

 

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed ogfolkestyre? JA

 

 

12.1  Uddybning

 

 13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiskedannelse? JA

 


13.1  Uddybning

 Skolen arbejder målrettet med elevernes demokratiske dannelse. Det kommer til udtryk ved elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i klassesamtalerne

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- ogmenneskerettigheder? JA

 

 

14.1  Uddybning

I undervisningen indgår der ofte drøftelser af samfundsmæssige, politiske og filosofisk karakter.

 15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter iundervisningen? JA

 

 

15.1  Uddybning

 

 

17  Har skolenselever dannet elevråd eller varetager eleverne på andendemokratisk måde deres fælles interesser vedrørendeskolen? JA

 

 

17.1  Uddybning

På skolen er der også etableret et elevråd, som er medbestemmende i forhold, der vedrører eleverne.

 21. Donationer

 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator? NEJ

 

22. 

Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.

 

 

Undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og elevernes forskellige læringsforudsætninger.

 

Undervisnings- og elevdifferentiering indgår som en del af lærernes didaktiske overvejelser. Der anvendelses forskellige læringsaktiviteter, og der benyttes varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer.

 

Underviserne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne, og klasseledelse er integreret i den daglige undervisning. Underviserne fremtræder både fagligt og pædagogiske kompetente.

 

Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.

 

Eleverne er meget optaget af og engageret i undervisningen. De deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.

 

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.

 

 

Den samlede undervisning på Mentiqa Nordjylland står til fulde mål med den, der gives i folkeskolen.

 
Lene Thorhauge

Juni 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentiqa Nordjylland
Thistedvej 115
9400 Nørresundby

Eksternt tilsyn med undervisningen på Mentiqa Nordjylland for skoleåret 2018 - 19
Tilsynet for Mentiqa Nordjylland, skolekode 851087 er foretaget af certificeret tilsynsførende og pædagogisk konsulent Lene Thorhauge, Kappavej 27, 9000 Aalborg.

Tilsynet er gennemført den 15. marts 2019 ved overværelse af undervisningen i dansk, matematik, engelsk, geografi, håndværk og design, filosofi og teknologiforståelse samt efterfølgende samtale med skolelederen.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 d. i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr. 1111 af 30/08/18 samt ved samtaler med skolelederen, lærere og elever.

Skolen har undervisning fra børnehaveklassen til 10. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i læsebånd 0.-1. klasse, matematik 2.- 3. klasse og 6. klasse, dansk 4., 5. og 7. klasse, engelsk 8. kl., teknologiforståelse 8. klasse, geografi 9. klasse, 6. klasse håndværk og design samt 6. klasse filosofi.
 
Mentiqa Nordjylland har valgt at Fælles Mål fra Undervisningsministeriet er gældende på skolen.
 
Donationer
Skolen har ikke modtaget donationer over 20.000 kr. i skoleåret 2018-19.
 
Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
På Mentiqa Nordjylland er der udviklet en evalueringskultur, hvor der er fokus på såvel den formative som den summative evaluering.
I den formative evaluering arbejdes der systematisk med evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen. Der anvendes differentierede elektroniske test efter undervisningsforløbene, og der bruges også forskellige standardiserede test i læsning, stavning og matematik for at kunne følge den enkelte elevs faglige progression. Læseresultaterne på skolen ligger over gennemsnittet. Elevernes
læseresultater udvikles og understøttes af daglig læsebånd. I nogle dansktimer arbejderne eleverne med selvevaluering af egne afleveringsopgaver. Eleverne
arbejder med den form for selvevaluering for at blive bevidste om egne fejltyper.
En del af evalueringskulturen på Mentiqa Nordjylland er, at der på alle klassetrin afholdes to årlige elevsamtaler, hvor der er fokus elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling. Der ud over er der årligt 2 skole-hjemsamtaler og 2 fælles forældremøder. Skolen har valgt, at eleverne kan aflægge folkeskolens afgangseksamen og 10. klasseprøver.
Mentiqa Nordjylland ligger i de bundne prøvefag i 9. klasseprøverne klart over landsgennemsnittet i alle fag. Skolens resultat må betragtes som særdeles tilfredsstillende.
Skolen anvender ikke de frivillige obligatoriske nationale test.
MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com