Tilsynserklæring

 

Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Mentiqa-Nordjylland: Juni 2020

  1. Skolens navn og skolekode

                      Mentiqa-Nordjylland - 851087

1.1  Navn på den eller detilsynsførende

Lene Thorhauge

  1. Angivelseafdatoerfortilsynsbesøgsamtihvilkeklasserogfag,tilsynetharoverværet undervisningen, på de enkeltedatoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

03-06-2020

Børnehaveklasse n - 1. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Lene Thorhauge

03-06-2020

2. -3. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

6. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

8. klasse

Matematik

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

7. klasse

Naturvidenskab

Naturfag

Lene Thorhauge

03-06-2020

4. klasse

Håndværk og design

Praktiske/musiske fag

Lene Thorhauge

03-06-2020

5. klasse

Historie

Humanistiske fag

Lene Thorhauge

 

2.1  Beskrivelse aftilsynsbesøg

Tilsynsbesøgene blev foretaget i den periode, hvor de sundhedsmæssige eftervirkninger af corona pandemien stadig var gældende. Det var helt tydeligt, at de sundhedsmæssige forholdsregler blev fuldt meget skarpt. Hele personalet og eleverne var meget opmærksomme på at overholde retningslinjerne.

 

 

Skolen havde for at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer været nødt til at ændre på klassernes skemaer. Det fik naturligvis betydning, for hvilke klasser jeg kunne følge på tilsynsdagen.


  1. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfagundtaget? JA

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

 

3.1  Uddybning

 

 

  1. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

4.1  Uddybning Indholdet i undervisningen differentieres efter elevernes faglige niveau. Der tages udgangspunkt i den enkelte elev faglige niveau, og ud fra det understøttes eleven med forskellige materialer. Det kommer fx til udtryk i dansk undervisningen i 1. klasse, hvor nogle elever læser selvstændigt, andre arbejder med ord og billeder og endnu andre får individuel undervisning af læreren. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

 

 

  1. Stårundervisningenindenfordetnaturfagligefagområdemålmed,hvadderalmindeligvis kræves i folkeskolen? JA
 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

5.1  Uddybning

Undervisningen i matematik foregår forskelligt afhængig af klassetrinnet. I de mindre klasser arbejder eleverne eksperimenterende og problemløsende. På andre klassetrin foregår undervisningen mere traditionelt med opgaveløsning og retning af opgaver. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

  1. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA

 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

6.1  Uddybning Undervisningen er tydeligvis præget elevernes aktive deltagelse med at frembringe forskellige produkter. Eleverne er meget optaget og arbejder koncentreret med de praktisk-musiske udtryk. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

 

 

 

  1. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen? JA

 

 

7.1  Uddybning

 Elevernes standpunkt i dansk er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet.

 

  1. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? JA
  2.  

 

 

8.1  Uddybning

Elevernes standpunkt i matematik er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet.

 

  1. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen? JA

 

9.1  Uddybning

Elevernes standpunkt i engelsk er på et meget tilfredstillende niveau. Eleverne klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen over landsgennemsnittet

 10. Fører skolen til prøve i historie? JA

 

 

10.3 Uddybning

 

 11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  JA

 

 

11.1  Uddybning

 Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed.

 

Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.

 

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed ogfolkestyre? JA

 

 

12.1  Uddybning

 

 13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiskedannelse? JA

 


13.1  Uddybning

 Skolen arbejder målrettet med elevernes demokratiske dannelse. Det kommer til udtryk ved elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i klassesamtalerne

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- ogmenneskerettigheder? JA

 

 

14.1  Uddybning

I undervisningen indgår der ofte drøftelser af samfundsmæssige, politiske og filosofisk karakter.

 15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter iundervisningen? JA

 

 

15.1  Uddybning

 

 

17  Har skolenselever dannet elevråd eller varetager eleverne på andendemokratisk måde deres fælles interesser vedrørendeskolen? JA

 

 

17.1  Uddybning

På skolen er der også etableret et elevråd, som er medbestemmende i forhold, der vedrører eleverne.

 21. Donationer

 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator? NEJ

 

22. 

Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.

 

 

Undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og elevernes forskellige læringsforudsætninger.

 

Undervisnings- og elevdifferentiering indgår som en del af lærernes didaktiske overvejelser. Der anvendelses forskellige læringsaktiviteter, og der benyttes varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer.

 

Underviserne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne, og klasseledelse er integreret i den daglige undervisning. Underviserne fremtræder både fagligt og pædagogiske kompetente.

 

Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.

 

Eleverne er meget optaget af og engageret i undervisningen. De deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.

 

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.

 

 

Den samlede undervisning på Mentiqa Nordjylland står til fulde mål med den, der gives i folkeskolen.

 
Lene Thorhauge

Juni 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentiqa Nordjylland
Thistedvej 115
9400 Nørresundby

Eksternt tilsyn med undervisningen på Mentiqa Nordjylland for skoleåret 2018 - 19
Tilsynet for Mentiqa Nordjylland, skolekode 851087 er foretaget af certificeret tilsynsførende og pædagogisk konsulent Lene Thorhauge, Kappavej 27, 9000 Aalborg.

Tilsynet er gennemført den 15. marts 2019 ved overværelse af undervisningen i dansk, matematik, engelsk, geografi, håndværk og design, filosofi og teknologiforståelse samt efterfølgende samtale med skolelederen.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 d. i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr. 1111 af 30/08/18 samt ved samtaler med skolelederen, lærere og elever.

Skolen har undervisning fra børnehaveklassen til 10. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i læsebånd 0.-1. klasse, matematik 2.- 3. klasse og 6. klasse, dansk 4., 5. og 7. klasse, engelsk 8. kl., teknologiforståelse 8. klasse, geografi 9. klasse, 6. klasse håndværk og design samt 6. klasse filosofi.
 
Mentiqa Nordjylland har valgt at Fælles Mål fra Undervisningsministeriet er gældende på skolen.
 
Donationer
Skolen har ikke modtaget donationer over 20.000 kr. i skoleåret 2018-19.
 
Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
På Mentiqa Nordjylland er der udviklet en evalueringskultur, hvor der er fokus på såvel den formative som den summative evaluering.
I den formative evaluering arbejdes der systematisk med evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen. Der anvendes differentierede elektroniske test efter undervisningsforløbene, og der bruges også forskellige standardiserede test i læsning, stavning og matematik for at kunne følge den enkelte elevs faglige progression. Læseresultaterne på skolen ligger over gennemsnittet. Elevernes
læseresultater udvikles og understøttes af daglig læsebånd. I nogle dansktimer arbejderne eleverne med selvevaluering af egne afleveringsopgaver. Eleverne
arbejder med den form for selvevaluering for at blive bevidste om egne fejltyper.
En del af evalueringskulturen på Mentiqa Nordjylland er, at der på alle klassetrin afholdes to årlige elevsamtaler, hvor der er fokus elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling. Der ud over er der årligt 2 skole-hjemsamtaler og 2 fælles forældremøder. Skolen har valgt, at eleverne kan aflægge folkeskolens afgangseksamen og 10. klasseprøver.
Mentiqa Nordjylland ligger i de bundne prøvefag i 9. klasseprøverne klart over landsgennemsnittet i alle fag. Skolens resultat må betragtes som særdeles tilfredsstillende.
Skolen anvender ikke de frivillige obligatoriske nationale test.
Det fremgår tydeligt, at skolen har meget fokus både på elevernes faglige udbytte af undervisningen og deres social og personlige udvikling. Det kommer til udtryk i deres systematiske tilgang til evaluering.
Skolen anvender en kombination af traditionelle og digitale læremidler. It er en integreret del af elevernes skoledag.
Gennem mine observationer og gennemsyn af undervisningsmidler og elevprodukter kan jeg konstatere, at eleverne har et særdeles godt standpunkt i de pågældende fag.
 
Vurdering af skolens samlede undervisning
Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.
Undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og elevernes forskellige læringsforudsætninger.
Undervisnings- og elevdifferentiering indgår som en del af lærernes didaktiske overvejelser. Der anvendelses forskellige læringsaktiviteter, og der benyttes varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer.
På Mentiqa Nordjylland bliver eleverne bekendte med projektorienteret undervisning fra 6. klasse. I fremlæggelsen af elevernes arbejde gør de brug af forskellige fremlæggelsesformer.
Underviserne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne, og klasseledelse er integreret i den daglige undervisning. Underviserne fremtræder både fagligt og pædagogiske kompetente.
Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.
Eleverne er meget optaget af og engageret i undervisningen. De deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.
Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.
Den samlede undervisning på Mentiqa Nordjylland står til fulde mål med den, der gives i folkeskolen.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre
På skolen bliver der arbejdet målrettet med at udvikle elevernes demokratiske dannelse. Det kommer blandt andet til udtryk ved elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i klasse- og elevsamtalerne. I undervisningen indgår der ofte drøftelser af samfundsmæssige, politisk og filosofisk karakter.
På skolen er der også etableret et elevråd, som er medbestemmende i forhold, der vedrører eleverne. Endvidere fremgår det tydeligt, at eleverne optræder hensynsfuldt og respektfuldt over for hinanden og skolens personale.

Vurdering af om undervisningssproget er dansk
Jeg har konstateret, at undervisningssproget på Mentiqa Nordjylland foregår på dansk.
 
Lene Thorhauge
Pædagogisk konsulent
 
 
__________________________________________________________________
 
Eksternt tilsyn med undervisningen på Mentiqa Nordjylland for skoleåret 2017-2018
 
Tilsynet for Mentiqa Nordjylland, skolekode 851087 er foretaget af certificeret tilsynsførende og pædagogisk konsulent Lene Thorhauge, Kappavej 27, 9000 Aalborg.
 
Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen i dansk, matematik, historie, engelsk og projektfremlæggelse tirsdag den 13. marts 2018 samt efterfølgende samtale med skoleledelsen.
 
Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 d. i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr. 30 af 12/01/18, samt ved samtaler med skolelederen, lærere og elever.
 
Skolen har undervisning fra børnehaveklassen til 10. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i matematik 0. – 3kl., dansk 6. og 8. kl., matematik 4. kl., engelsk 9. kl. og historie og projektfremlæggelse i 8. klasse.
 
Skolen har valgt, at Fælles Mål fra Undervisningsministeriet er gældende for Mentiqa Nordjylland.
 
Donationer
Skolen har ikke modtaget donationer i skoleåret 2017-18
 
Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
På Mentiqa Nordjylland er der udviklet en evalueringskultur, hvor der er fokus på såvel den formative som den summative evaluering.
I den formative evaluering arbejdes der systematisk med evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen. Der anvendes differentierede elektroniske test efter undervisningsforløbene, og der bruges også forskellige standardiserede test i læsning, stavning og matematik for at kunne følge den enkelte elev faglige progression.
En del af evalueringskulturen på Mentiqa Nordjylland er, at der på alle klassetrin afholdes to årlige elevsamtaler, hvor der er fokus elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling. Der ud over er der årligt 2 skole-hjemsamtaler og 2 fælles forældremøder.
Skolen har valgt, at eleverne kan aflægge folkeskolens afgangseksamen og 9. og 10. klasseprøver.
 
Aalborg den 12.04.18

Mentiqa Nordjylland ligger i de bundne prøvefag i 9. klasseprøverne klart over landsgennemsnittet i alle fag. Skolens resultat må betragtes som særdeles tilfredsstillende.
Skolen anvender ikke de frivillige obligatoriske nationale test.
Det fremgår tydeligt, at skolen har meget fokus både på elevernes faglige udbytte af undervisningen og deres social og personlige udvikling. Det kommer til udtryk i deres systematiske tilgang til evaluering.
Skolen anvender en kombination af traditionelle og digitale læremidler. It er en integreret del af elevernes skoledag.
Gennem mine observationer og gennemsyn af undervisningsmidler og elevprodukter kan jeg konstatere, at eleverne har et særdeles godt standpunkt i de pågældende fag.
Vurdering af skolens samlede undervisning
Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere med stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.
Undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og de forskellig elevforudsætninger.
Undervisningen differentieres efter elevernes forskellige læringsforudsætninger. Der anvendelses forskellige læringsaktiviteter, og der benyttes varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer.
Det kommer blandt andet til udtryk i 0. – 3. klasse, hvor eleverne arbejdede i forskellige matematikværksteder. Læringsaktiviteterne værksteder understøttede elevernes forskellige niveauer og læringstilgange. Endvidere understøttede det også udviklingen af elevernes samarbejdsevne.
 
På Mentiqa Nordjylland bliver eleverne bekendte med projektorienteret undervisning fra 6. klasse. I min overværelse af projektfremlæggelse i 8. klasse fremgik det tydeligt, at eleverne havde udviklet kompetencer til at formidle tilegnet viden.
Underviserne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne. De fremtræder både fagligt og pædagogiske kompetente.
Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.
Eleverne er meget optaget af og engageret i undervisningen. De deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.
Den samlede undervisning på Mentiqa Nordjylland står til fulde mål med den, der gives i folkeskolen.
Vurdering af om skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre
På skolen bliver der arbejdet målrettet med at udvikle elevernes demokratiske dannelse.
Det kommer blandt andet til udtryk ved elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i klasse- og elevsamtalerne. I undervisningen indgår der ofte drøftelser af samfundsmæssige, politisk og filosofisk karakter.
På skolen er der også etableret et elevråd, som er medbestemmende i forhold, der vedrører eleverne.
Endvidere fremgår det tydeligt, at eleverne optræder hensynsfuldt og respektfuldt over for hinanden og skolens personale.
Vurdering af om undervisningssproget er dansk
 
Jeg har konstateret, at undervisningssproget på Mentiqua Nordjylland foregår på dansk.
 
Lene Thorhauge Pædagogisk konsulent
 
————————————————————————————————-
 
Bestyrelsen Aalborg, den 14. december 2016
Mentiqa Nordjylland
Thistedvej 115
9400 Nørresundby


Eksternt tilsyn med Mentiqa Nordjylland 2016

Tilsynet med Mentiqa Nordjylland, skolekode 851 087, er foretaget af certificeret tilsynsførende Bent Bengtson, Brohusgade 11, 9000 Aalborg.

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen tirsdag den 25. oktober og onsdag den 16. november 2016. Tilsynet er desuden gennemført ved samtaler med skolens leder, lærere og elever samt ved gennemsyn af undervisningsmidler og skolens hjemmeside.

Tilsynserklæringen er udfærdiget i henhold til den skabelon, der i slutningen af 2015 er udsendt og anbefalet af Certificeringsudvalget for tilsynsførende. En skabelon, der kommer rundt om de lovmæssige vurderingskrav.

Skolen har undervisning i 0. – 10. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk, historie, geografi og natur/teknologi på forskellige klassetrin samt undervisning i valgfaget innovation.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 a, stk. 1-3 og kapitel 3, § 9 d i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt på grundlag af ovennævnte samtaler.

Disse samtaler har blandt andet drejet sig om de undervisningsplaner og den pædagogiske tænkning og praksis, der ligger til grund for undervisningen.
Specielt samtalerne med lederen har, ud over emnet undervisningsplaner/læseplaner, taget udgangspunkt i hele skolens tænkning om hverdagen og den fremtidige pædagogiske praksis.

Samtalerne har endvidere omhandlet skolens forståelse af begreberne undervisning og faglighed samt den identitetsopfattelse, der ligger til grund for at drive skolen, som man gør i dag. Også betydningen af et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene har indgået i de gode og udbytterige drøftelser, jeg har haft med skolens leder.

De har sluttelig drejet sig om de samværsmæssige grundholdninger og opfattelser af dannelsesbegrebet, som har så stor betydning for skolens daglige virke. Skolen vægter nærhed, tryghed og omsorg kombineret med ambitionen om et højt fagligt niveau. Betydningen af fællesskab og mangfoldighed fremhæves i disse drøftelser. Elevernes baggrunde er jo vidt forskellige, og de kommer fra et geografisk stort område.
Mine tilsynsbesøg i indeværende skoleår har endnu en gang bekræftet, at Mentiqa skolen er en meget velfungerende skole med et højt fagligt undervisningsniveau. Det er en rummelig skole med plads til diversitet, og hvor der samtidig er fokus og opmærksomhed på dannelse og ordentlighed. Der er en fælles retning med mulighed for differentierede løsninger. Dette praktiserer man rigtig godt.

Det er dejligt at overvære en undervisning, hvor paratheden til at modtage undervisning og lyst til at lære er så udtalt. Jeg oplever primært søde og videbegærlige elever, der meget gerne vil blive dygtige i de forskellige fag. Elever, der gerne vil bidrage med viden og løsninger, og som får mulighed herfor af lærerne.

Som tilsynsførende er det en god pædagogisk og menneskelig oplevelse at besøge skolen og overvære såvel undervisningen som opleve en skole, der er præget af dynamik, handlekraft, holdninger og varme. Alt sammen med det primære formål at levere et godt stykke arbejde til gavn for elevernes fremtid.

Tilsynserklæringen skal kunne svare på følgende:

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik?


Som nævnt tidligere har jeg blandt andet overværet undervisningen i dansk, engelsk og matematik på forskellige klassetrin. Endvidere har jeg gennemset elevernes undervisningsmidler i de pågældende fag samt nogle af deres færdige, faglige produkter. Og naturligvis kort haft en snak med lærerne om deres undervisningsplaner, specielt om konteksten i den undervisning, jeg overværede. Hvor er man henne i de enkelte faglige situationer, og hvad følger efter?

Eleverne på de forskellige årgange lever samlet set i høj grad op til de seneste års præstationer i disse tre substantielle fag. Solidt og gennemgående højt fagligt niveau og stor interesse for fagenes indhold, men selvfølgelig med den naturlige spredning i viden og færdigheder, som der altid vil være i faglig henseende i en klasse og i de forskellige klasser på tværs. Nogle elever ”tager virkelig fra” og har et fagligt niveau over det, man kan forvente. Her taler vi for eksempel for de ældre elevers vedkommende virkelig om gymnasialt niveau. Andre er mere stille og mindre udfarende, men samlet set et særdeles udmærket standpunkt i disse fag.

Det faglige niveau og undervisningens indhold i disse tre fag matcher særdeles flot de beskrivelser og undervisningsplaner, der findes i Fælles Mål for folkeskolen.

Elevernes begrebsdannelse er gennemgående præcis og bestemt alderssvarende (ofte mere end alderssvarende), ligesom den faglige forståelse og faglige sprogbrug er tilfredsstillende. Ja, i flere tilfælde særdeles tilfredsstillende. Jeg har stor respekt for den faglige ”modenhed” hos en del elever, når det kommer til begreber som opgaveforståelse, perspektiveringer, analyser, sprogbrug, ordforråd, udtaler m.m. Der er stor interesse for at bidrage og lære. Set udefra rigtig gode undervisnings- og læringssituationer!


Undervisningsmetoderne er effektive og giver gode muligheder for differentieret opgaveløsning. Fundamentet bliver sikkert grundlagt, og begrebsapparatet og overblik over fagenes elementer og metoder udmøntes flot op gennem årgangene. Det er åbenbart, at eleverne bliver dygtige på grund af lærernes målrettethed og tydelighed.

Der anvendes flerstrengede evalueringsformer, der jævnligt giver en indikation af elevernes faglige niveau.


Vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindelig vis kræves i folkeskolen?

Jeg har via mine besøg i 2016 konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering på bedste vis står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er god, og det faglig niveau er i orden. Der bedrives en god, målrettet og velovervejet undervisning med sigte på en optimal læring i et flot, samlet undervisningstilbud. Jeg kan kun gentage og understrege, hvad jeg har oplevet tidligere: En rummelig skole, hvor der er ”højt til loftet”, og hvor der stiles højt i faglig henseende.

Skolen har valgt, at Undervisningsministeriets ”Fælles Mål” i folkeskolen er udgangspunktet for undervisningens mål og indhold. Herunder de nye kompetencemål samt videns- og færdighedsmål. Fagrækken og fagenes placering på de enkelte klassetrin ligner også meget den, der er beskrevet i bilag 1 i forbindelse med folkeskolelovens paragraf 16.

Endvidere praktiserer skolen en anderledes skolegang hver fredag. Disse fredage har et tværgående sigte og adskiller sig organisatorisk fra de øvrige skolehverdage. Eksempler på indholdet disse fredage er: Faglige fordybelsesdage med et tematisk indhold, bogfrie dage, praktisk/musiske dage/ performance (at have mod og evne til at stå frem og formidle et budskab/tekst/sang/drama m.m.) samt aktiviteter ud af huset. Skolen underviser i retorik og filosofi i alle klasser.

Der eksisterer også et samarbejde sted med Nørresundby Gymnasium, hvor blandt andet elevernes undervisning i fysik/kemi finder sted. Nogle år afvikles der også talentforløb med deltagelse af nogle af skolens udskolingselever.

Mine snakke med lærerne underbygger det indtryk, jeg har fået ved gennemsyn af undervisningsmidlerne, at disse er valgt med omhu. Grundbøger suppleres med andet relevant materiale, så man herved bedre kan nå målene med undervisningen.
Brugen af elektroniske on-line programmer supplerer jævnligt de anvendte grundbøger. It-tekniske hjælpemidler anvendes naturligt i undervisningssituationerne, når de tydeligt og hurtigt fremmer målene med de forskellige læringssituationer. Skolen benytter digitale portaler som eksempelvis Clio online, Opgavehylden.dk, Matematikfessor m.fl.

Det er min opfattelse, at lærernes undervisning er karakteriseret ved et professionelt overblik (didaktisk, organisatorisk, metodisk), og at deres undervisning i høj grad matcher forventningerne til elevernes kunnen og lærelyst. Der er øje for både undervisningsmål og læringsmål. Der arbejdes udfordrende mod et ambitiøst fagligt niveau, der kræver elevernes fulde fokus. Der er en god afvejning af forholdet mellem undervisning og selvstændigt arbejde.

Skolen formår på bedste vis at give eleverne en faglig ballast, de kan bruge i deres fortsatte skolegang på eksempelvis en ungdomsuddannelse. Skolen forbereder eleverne til folkeskolens prøver på 9. klassetrin og 10. klassetrin og samarbejder med kommunens øvrige overbygningsskoler herom.


Vurdering af, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene?

Der er for tiden stor politisk bevågenhed i forhold til privatskolernes og de frie grundskolers arbejde med begreberne i ovenstående overskrift. Gør man nu nok ved disse emner? Praktiseres de i hverdagen og præger de hele skolens kultur? Er der behov for en lovmæssig opstramning?

Mit kendskab til skolen gør, at jeg kun kan understrege endnu en gang: Der arbejdes dagligt og professionelt med disse dannelsesaspekter i mange forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer. Eleverne kommer fra mange kommuner og med en stor diversitet i personlige forudsætninger (positivt ment!). Det tages der dannelsesmæssigt flot hånd om, blandt andet via et særdeles engageret arbejde med ovenstående begreber.

Værdierne kommer eksempelvis til udtryk på følgende måde:

”Mentiqa Nordjylland giver børn med særlige forudsætninger forståelsen for, at det er godt at være særlig god til noget og giver barnet anerkendelse for dette, såvel som at der er noget, man ikke er så god til.
• Skolen skal medvirke til at udvikle hele og livsglade børn gennem en undervisningsform, der ligestiller det boglige, kreative og kropslige.
• Skolen skal medvirke til at støtte selvværdsfølelse, selvstændighed, ansvarsfølelse, samarbejdsevne og sundhed.
• Skolen skal give børnene et godt og solidt grundlag for det videre liv efter skolen - både i forhold til at være en aktiv del af samfundet og i forhold til sig selv som menneske og medmenneske.”
Jeg vil gerne eksemplificere, hvad jeg ser i forbindelse med skolens arbejde hermed. Eksemplerne er ikke udtømmende, men dog centrale i forbindelse med dannelse og demokratiske frihedsbegreber:
• Autentiske, nærværende lærerpersonligheder er afgørende for, at dialogen og kommunikationen med eleverne i faglig og samværsmæssig henseende bliver gensidig respektfuld. Dedikerede og opmærksomme lærere medvirker til, at alle elever føler sig set og hørt. Det er sådan, jeg oplever lærerne (og lederen) på skolen.
• Der arbejdes med demokratiske og dannelsesmæssige emner i en del fag, herunder blandt andet dansk, samfundsfag, kristendomskundskab, historie og filosofi. Spontant debatteres også aktuelle politiske, etiske eller samfundsmæssige problemstillinger, der er relevante for eleverne, og som optager dem her og nu. Der oplyses, diskuteres, argumenteres, nuanceres og lyttes. Tolerance giver plads til uenighed.
• Opstår der konflikter blandt eleverne, tages der hånd om dette med det samme. Med alvor og respekt for den betydning, konflikter kan have for den enkelte og klassen.
• Eleverne deltager ligeligt og ivrigt i eksempelvis debatter og meningsudvekslinger og er ikke bange for at udtrykke forskellige holdninger og have forskellige opmærksomhedspunkter. De giver hinanden plads og vil gerne bidrage til fællesskabet.
• Der tales med eleverne (og ikke til eleverne), når de eksempelvis delagtiggøres i de ting i livet, der er knapt så morsomme. At nogen har det værre end andre.
• Der er ro og orden i og omkring undervisningen. Disse faste rammer giver plads til og forståelse for mangfoldighed.
• Skolens elever deltager i en del aktiviteter hen over skoleåret. Det er aktiviteter, der har både et fagligt og et socialt sigte.
• Skoleårets gang med fejring/afholdelse af traditioner og de mange musiske aktiviteter samt fællesskabet ved morgensamlingerne medvirker i høj grad til at fremme elevernes alsidige udvikling og demokratiske sindelag. Morgensamlingerne giver plads til, at eleverne kan komme til orde med det, de har på hjerte. Samt blive ”fejret”, hvis de har fødselsdag.
• Varierede arbejdsformer i undervisningen. Giver eksempelvis mulighed for større indbyrdes kendskab eleverne imellem samt fremmer samarbejdsevner i forskellige grupperinger.

Om undervisningssproget er dansk, herunder hvilke kompetencer den enkelte skal besidde for at kunne anses for at leve op til kravet?

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk. Den pædagogiske og fagdidaktiske sprogbrug er meget professionel. Dette bevirker, at samtalerne i læringssituationerne ofte foregår på et højt plan.

Afsluttende betragtninger

Jeg har gennem mange år besøgt rigtig mange skoler i såvel Danmark som udlandet. Både offentlige skoler og privatskoler. Ingen skoler er ens. De skal de heller ikke være. Diversitet kan også være en styrke.

Mentiqa skolen har jeg den allerstørste respekt for. Den rangerer virkelig højt hos mig. Et ubestrideligt højt undervisningsniveau og et flot, solidt og engageret skolearbejde året rundt.

Det er er skole med tydelige holdninger til pædagogik, faglighed, samvær og omgangsformer. Hvor man konstant tilstræber at skabe en dejlig skolehverdag med fokus på lærdom, trivsel og tryghed. Min oplevelse er, at det lykkes på rigtig god vis.

Bent Bengtson
Brohusgade 11
9000 Aalborg

________________________________________________________________
 
Bestyrelsen                                                                                         
Aalborg, den 19. oktober 2015
Mentiqa Nordjylland
Thistedvej 115
9400 Nørresundby

Eksternt tilsyn med Mentiqa Nordjylland                                                             

Tilsynet med Mentiqa Nordjylland, skolekode 851 087, er foretaget af chefkonsulent Bent Bengtson, Brohusgade 11, 9000 Aalborg.

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen tirsdag den 25. august 2015. Tilsynet er desuden gennemført ved samtaler med skolens ledelse og lærere og elever samt ved gennemsyn af undervisningsmidler og skolens hjemmeside.

Skolen har undervisning i 0. – 10. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk (2 lektioner) på forskellige klassetrin og i en fagtime i 0. klasse-1. klasse.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 a, stk. 1-3 og kapitel 3, § 9 d i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt på grundlag af ovennævnte samtaler. 

Disse samtaler har blandt andet drejet sig om de undervisningsplaner, der ligger til grund for undervisningen.

Specielt samtalerne med ledelsen har, ud over emnet undervisningsplaner, taget udgangspunkt i hele skolens pædagogiske vision og praksis. Disse samtaler har også omhandlet sammenhængen til den nye folkeskolereform og de mange pædagogiske tiltag, som hele undervisningssektoren undergår.

Jeg har ført tilsyn på Mentiqa skolen i nogle år, og igen i år har jeg kunnet konstatere, at der her er tale om en særdeles velfungerende skole med et højt fagligt undervisningsniveau. Det er en rummelig skole, hvor der gives plads til diversitet, men hvor der også er klare holdninger til respektfuld menneskelig omgang med hinanden. 

Jeg oplever en skole med et meget kompetent og engageret personale, der arbejder effektivt og meget pædagogik bevidst med at gøre eleverne så dygtige som muligt. Jeg ser læreprocesser, hvor målene i timen er tydelige for eleverne, og hvor der er sat fokus på den enkelte elevs læringsprogression.

I skolens formålsparagraf står der:

”Vores vigtigste prioriteringer er at udvikle og omdanne elevernes følelsesmæssige intelligens til brugbare sociale kompetencer. Dette gennem samspillet med ligesindede, fagenes forskellighed, lærernes undervisningsmetoder, den divergente pædagogik og æstetiske virkemidler. Undervisningens form og indhold skal udgøre "et samlet hele".

Dette er lige præcis, hvad jeg oplever på skolen. Mit besøg har atter efterladt mig et positivt indtryk af en god og særdeles professionel skole. Derfor vil dele af tilsynserklæringen være sammenfaldende med tidligere tilsynserklæringer. Og det er jo kun godt, for intet har overrasket mig i negativ retning.

Tilsynserklæringen skal kunne svare på følgende:

Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindelig vis kræves i folkeskolen?

Jeg har konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen har valgt, at Undervisningsministeriets nye ”Forenklede Fælles Mål” er gældende for Mentiqa Nordjylland. Endvidere praktiserer skolen i indeværende skoleår en anderledes skolegang hver fredag. Disse fredage har et tværgående sigte og adskiller sig organisatorisk fra de øvrige skolehverdage. Eksempler på indholdet disse fredage er: Faglige fordybelsesdage med et tematisk indhold, bogfrie dage, praktisk/musiske dage/ performance (at have mod og evne til at stå frem og formidle et budskab/tekst/sang/drama m.m.), ud af huset aktiviteter.

Skolen underviser i retorik og filosofi i alle klasser. Dette foregår på et højt refleksionsniveau. Skolen anvender ligeledes specialpædagogiske test i løbet af skoleåret for hele tiden at kunne udfordre eleverne bedst muligt og tilpasse læringssituationen til de forskellige elever og elevgrupper. Der anvendes også spændende gæstelærere, og eleverne får undervisning i engelsk fra 0. klasse og tysk fra 2.-3. klasse. 

Der eksisterer også et samarbejde sted med Nørresundby Gymnasium, hvor blandt andet elevernes undervisning i fysik/kemi finder sted. Nogle år afvikles der også talentforløb med deltagelse af nogle af skolens udskolingselever.

Skolen benytter digitale portaler som eksempelvis Clio online, Gyldendal, Opgavehylden.dk m.fl.

Endvidere lægger man vægt på at benytte bogmateriale, hvor der også er elektronisk tavlebog til smartboard.

Jeg har således konstateret, at der er god overensstemmelse mellem skolens undervisning og de kompetencemål samt videns- og færdighedsmål, der er i de nye nationale forenklede, fælles mål. Der er god sammenhæng mellem skolens undervisning samt ”pædagogiske håndtering” og de værdier og politikker, som skolen har udarbejdet.

Elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik?

Som nævnt tidligere har jeg overværet undervisningen i dansk, engelsk og matematik. Denne overværelse af undervisningen, og herunder gennemsyn af undervisningsmidler, giver mig anledning til at fastslå, at eleverne på skolen har et særdeles tilfredsstillende standpunkt i disse fag. Det er et umiskendeligt faktum, at en del af eleverne i disse fag leverede præstationer på et højere niveau, end hvad man kan forvente på de pågældende klassetrin. Nogle elever i både matematik og engelsk præsterede efter min mening på gymnasialt niveau. Eksempelvis i tilgangen til problemløsninger eller i forbindelse med sprogbrug og udtale. Meget imponerende.

Ser man på skolens karakterer ved folkeskolens afgangsprøver de seneste år, kan man samlet set kun betegne disse som flotte og bestemt ”konkurrencedygtige”.

Om undervisningssproget er dansk, herunder hvilke kompetencer den enkelte skal besidde for at kunne anses for
MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | ar@mentiqa.com