Tilsynserklæring

Bestyrelsen
Mentiqa Nordjylland
Thistedvej 115
9400 Nørresundby

Eksternt tilsyn med Mentiqa Nordjylland 05.12.2012

Tilsynet med Mentiqa Nordjylland, skolekode 851 087, er foretaget af chefkonsulent Bent Bengtson, Pædagogik og Udvikling, Skole- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune.

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen torsdag den 1. november 2012. Tilsynet er desuden gennemført ved samtaler med skolens ledelse og lærere og elever samt ved gennemsyn af undervisningsmidler og skolens hjemmeside.

Skolen har undervisning i 0. – 9. klasse. Under besøget overværede jeg undervisning i fagene musik, dansk, matematik, tysk og fysik/kemi på forskellige klassetrin.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 a, stk. 1-3 og kapitel 3, § 9 d i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt på grundlag af ovennævnte samtaler. Disse samtaler har blandt andet drejet sig om de undervisningsplaner, der ligger til grund for undervisningen. Specielt samtalen med ledelsen har, ud over emnet undervisningsplaner, taget udgangspunkt i hele skolens pædagogiske virksomhed og skolens udviklingstanker. Og naturligvis har samtalen også drejet sig om de muligheder, som de nye fysiske rammer på Thistedvej giver skolen.

Tilsynserklæringen skal kunne svare på følgende:

Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindelig vis kræves i folkeskolen?

Jeg har konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen har valgt, at Undervisningsministeriets faghæfter, Fælles mål 2009, er gældende for Mentiqa Nordjylland. Dog ikke i de praktisk-musiske fag, hvor skolen laver egne mål og læseplaner. Der arbejdes med disse fag dels om tirsdagen, og dels i emneuger. Fagene suppleres tillige med social træning, samarbejdsøvelser og arbejde med it og teknologiforståelse. Selv søndage inddrages et par gange om året til dette arbejde. Nye mål og undervisningsplaner for den fagblok vil foreligge i nær fremtid. Jeg har konstateret, at der er god overensstemmelse mellem skolens undervisning og de trin- og slutmål, som findes i Fælles Mål 2009 i de humanistiske og naturvidenskabelige fag. Der er god sammenhæng mellem skolens undervisning og dens vision og målsætning samt de pædagogiske principper, som skolen arbejder ud fra.

Skolens tanker og bevæggrunde om tilpasning af mål og læseplaner til elevgruppen i de praktisk-musiske fag er professionelle og præget af bevidst pædagogisk tænkning.

Elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik?

På baggrund af mine observationer og ved gennemsyn af undervisningsmidler, herunder brugen af it, og elevproduktioner kan jeg fastslå, at eleverne på skolen har et særdeles tilfredsstillende standpunkt i disse fag. Det er min klare opfattelse, at en del af eleverne i nogle af fagene leverede præstationer på et højere niveau, end hvad man kan forvente på de pågældende klassetrin. Elevernes begrebsdannelse er flot, ligesom den faglige forståelse og faglige sprogbrug er særdeles tilfredsstillende. Ser man på skolens karakterer ved folkeskolens afgangsprøver i både 2011 og 2012, kan man samlet set kun betegne disse som endog meget flotte.

Om undervisningssproget er dansk, herunder hvilke kompetencer den enkelte skal besidde for at kunne anses for at leve op til kravet?

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk. Den pædagogiske og fagdidaktiske sprogbrug er meget professionel.

Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene?

Ovenstående er om noget kendetegnende for Mentiqa. Blandt andet i fagene dansk, historie og samfundsfag, og når der arbejdes med filosofiske emner, er temaet genstand for diskussion, meningsudvekslinger og videndeling. På et højt niveau og med stort engagement hos både lærerne og eleverne.

Endvidere står der i skolens værdigrundlag under punktet ”trivsel”:

”Mentiqa Nordjylland giver børn med særlige forudsætninger forståelsen for, at det er godt at være særlig god til noget og giver barnet anerkendelse for dette, såvel som at der er noget, man ikke er så god til. Vi har fokus på arbejdsglæden i det daglige og sørger for, at konflikter håndteres med de involverede parter, når de opstår, så disse ikke kommer til at fylde for meget og tager glæden fra læring og samvær.”

Temaet understøttes endvidere af de valgte undervisningsformer og den respektfulde relation mellem lærere og elever og af de adfærdsnormer og samspilsregler, der praktiseres i skolens hverdag. Omgangstonen såvel som lærer-elev relationen og elev-elev relationen er præget af gensidig respekt.

Et væsentligt fokuspunkt for skolen foruden den faglige indlæring er elevernes sociale udvikling. Skolen er meget bevidst om betydningen af, at faglig dygtighed går hånd i hånd med sociale kompetencer, således eleverne netop bliver forberedt til at leve i et samfund med ovennævnte kendetegn.

”Igennem det pædagogiske arbejde ønskes også at skabe og udbrede forståelse for, at en ens og ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt. At respekt betyder omsorg for, at børn kan vokse og udfolde sig ud fra egne forudsætninger – sådan som de er, og ikke sådan som vi kunne ønske, at de var.”

Ovennævnte citat er at finde på skolens hjemmeside. Jeg kan kun bekræfte, at dette praktiseres på en bevidst, flot og varm måde på skolen!

Skolens mål set i forhold til kravene herfor i folkeskolen samt sammenhængen mellem skolens evt. årsplaner, mål, del- og slutmål og skolens planer for undervisningen?

Som nævnt anvender skolen Fælles Mål 2009 og hermed de slut- og trinmål og læseplaner, der svarer til anvendelsen i folkeskolen. Samt egne mål i de praktisk-musiske fag. Der er særdeles god overensstemmelse mellem skolens mål og den praktiske udmøntning af undervisningen.

De valgte emner i de fag, hvor jeg overværede undervisningen, var relevante, aktuelle og vedkommende, og der var god overensstemmelse i henseende til både kontekst og progression. Der blev givet gode begrundelser for valg af emner, og mål og hensigter blev forklaret så tydeligt, at eleverne nemt forstod dem.

De valgte undervisningsmidler er tidssvarende og af god faglig, pædagogisk kvalitet. Der anvendes såvel lærebogssystemer som lærerfremstillede materialer, og brugen af it og relevant elektronisk undervisningsudstyr (smartboards m.m.) indgår naturligt i de forskellige undervisningsforløb.

Evalueringen af elevernes faglige udbytte og niveau og deres alsidige, personlige udvikling finder sted løbende hen over skoleåret. Der anvendes forskellige evalueringsmetoder afhængigt af såvel formål som kontekst. Evalueringen er både mundtlig og skriftlig.

Organisering af undervisningen, rammerne herfor samt arbejdsformerne?

Skolen er her i efteråret flyttet i nye lokaler, der tidligere har været ramme for forskellige skoleformer. Dette giver langt større mulighed for både at kunne undervisningsdifferentiere og elevdifferentiere.

Der er klasseundervisning, når dette er hensigtsmæssigt og relevant. Andre gange foregår læringen i mindre grupper, og endvidere inddrages speciallokaler og faglokaler i såvel faglige som tværfaglige forløb. Effektiviteten er i højsædet, og elevernes indbyrdes relationer og samarbejdsformer er præget af en hjælpsom og social god indstilling.

Differentiering af undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov og forudsætninger?

Lærerne er velforberedte og deres didaktiske tænkning og efterfølgende metodiske udmøntning i praksis er tilpasset den enkelte elevs eller de enkelte gruppers forudsætninger. De anvender som nævnt varierede arbejds- og organisationsformer. Tilpasset de respektive læringsmål.

I kraft af både dygtig klasseledelse og klasserumsledelse er lærerne i stand til at undervise med deres naturlige og faglige autoritet uden at skulle bruge kræfter på at skabe ro.

Der er høje forventninger til eleverne og kravene er tilpasset både mål og elevpotentialet. Derved får eleverne på skolen et stort udbytte af undervisningen.

Skolens sikring af elevernes mulighed for alsidig personlig udvikling?

Der er fokus på 3 forudsætninger for alsidig udvikling i skolen: Elevens lyst til at lære mere, elevens mulighed for at lære på forskellige måder samt elevens mulighed for at lære sammen med andre.

”For at kunne udvikle sig og lære er det generelt vigtigt at mærke lysten til det, fordi lyst er så grundlæggende en drivkraft. I skolen bør kravene om at lære noget bestemt således ikke betragtes som stående i modsætning til lysten til at lære. Sat på spidsen bør kravene faktisk stimulere elevernes lyst til at honorere dem – på samme måde som i spil, sport, hobbyer og leg, hvor en høj grad af disciplin og fornøjelse ofte går hånd i hånd. Dette ideal er ikke blot relevant, hvad angår tilegnelsen af nyt stof, men også hvad angår hukommelsen. Alle vil være tilbøjelige til at huske stærke, engagerede oplevelser bedre end de tilfælde, hvor oplevelsen var svagere og mindre engageret.” (Citat fra Ministeriet for Børn og Undervisning).

Ovenstående citat er betragtninger om den første af de 3 forudsætninger. Efter blandt andet at have overværet undervisningen på skolen såvel i år som tidligere år og set videoklippene om ”en almindelig dag på skolen” er det mit klare indtryk, at eleverne på skolen har særdeles meget lyst til at lære både alene og sammen med andre. De er virkelig videbegærlige.

En af skolens forcer er, at den har øje for netop den alsidige personlige udvikling, således at kloge elever også udvikler sig til livsduelige elever. Den tidligere nævnte respektfulde omgangstone og omgangsform i lærer-elev relationen og blandt eleverne indbyrdes understøtter arbejdet med denne udvikling.

Afsluttende betragtninger

Det er nu 3. år, at jeg kommer som tilsynsførende på Mentiqa skolen. Det er meget behageligt at komme på en skole, der i så høj grad ”emmer af pædagogik og lærelyst”. Her er nu virkelig et varmt og professionelt læringsmiljø med store udfordringer i forhold til at håndtere børn med særlige forudsætninger. Den udfordring synes jeg, at skolen tager op og løser på kvalificeret vis. Skolen formår at skabe en rummelighed, hvor der er plads til meget forskellige elever, som både oplever ”social accept og faglig stimulans” (citat fra skolens vision). Det aftvinger respekt.

Bent Bengtson

                                                                                                                                                   
 
 

 

 

 

 
Aalborg den 4. oktober 2011
Mentiqaskolen
Strandvejen 35
9000 Aalborg

Eksternt tilsyn med undervisningen på Mentiqaskolen

Tilsynet på Mentiqaskolen er foretaget af chefkonsulent Bent Bengtson, Pædagogik og Udvikling, Skole- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune.

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag torsdag den 12. maj 2011 og tirsdag den 27. september 2011.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3,§ 9 d. i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., samt samtaler med skolelederen, lærerne og elever.

Skolen har undervisning på 1. – 9. klassetrin. Under besøget overværede jeg undervisning i ovennævnte fag på de tværgående hold, som undervisningen foregår på.

Skolen har valgt, at Undervisningsministeriets faghæfter, Fælles mål 2009, er gældende for Mentiqaskolen.

Undervisningen bærer præg af et godt fagligt niveau. Eleverne modtager en målrettet og didaktisk funderet undervisning af engagerede undervisere. Undervisningen bærer ligeledes præg af, at underviserne er fagligt og pædagogisk kompetente. Underviserne anvender den sidste nye viden inden for pædagogik. Det kan iagttages, at behovet for såvel undervisningsdifferentiering som elevdifferentiering er påkrævet, da elevforudsætninger og undervisningsbehov er noget forskellige.

Underviserne er velforberedte, og de sørger hele tiden for, at undervisningen indeholder forskellige aktiviteter med varierede arbejds- og organisationsformer. Undervisningen tager tydeligvis udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, samtidig med at fællesskabet understøttes.

Det kommer til udtryk, når underviserne vælger forskellige arbejds- og organisationsformer, der kan være med til at understøtte den enkelte elevs læring og udvikling.

Eleverne kommer fra mange forskellige kommuner, og deres faglige og personlige udgangspunkter kræver fra skolens side en involverende og kontinuerlig indsats i forhold til udviklingen af det enkelte barn og de enkelte grupper af børn. Skolen løser denne opgave på fornemste vis.

Der anvendes relevante lærebogssystemer og undervisningsmidler, som uddybes med forskellige supplerende og lærerfremstillede materialer. Brugen af it integreres naturligt i de forskellige undervisningsforløb. Det konstateres, at mange elever medbringer deres egen laptop, hvilket giver øgede muligheder for indhentning af viden og strukturering af denne viden.

Eleverne er gennemgående dygtige, og de er optaget af og interesserede i undervisningen. Ja, visse elever er endog særdeles dygtige, hvilket blandt andet afspejles i de karakterer, der er fremkommet ved FSA prøverne sommeren 2011.

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes behagelig, tillidsfuld og høflig omgangstone mellem lærerne og eleverne og mellem elevernes indbyrdes.

Ved evaluering af elevernes udbytte af undervisningen anvender skolen såvel kvantitative som kvalitative evalueringsmetoder og evalueringsværktøjer. Hele tiden med det mål for øje at optimere elevernes udbytte af undervisningen.

Der afholdes årligt elev- og forældresamtaler, hvor det faglige og sociale udbytte er på dagsordenen.

Skolen vægter værdierne faglighed, rummelighed og trivsel højt. De er kerneværdier i skolens hverdag. Det er mit indtryk, at skolens ansatte i høj grad formår at tilgodese disse betydningsfulde aspekter i de respektive samværs- og undervisningssituationer.

Den samlede undervisning og læringssituation modsvarer til fulde folkeskolens undervisning.

Venlig hilsen

Bent Bengtson
Chefkonsulent
Skoleafdelingen 
 
Aalborg Kommune, skole- og kulturforvaltning
MENTIQA NORDJYLLAND | Thistedvej 115, 9400 Nørresundby  | Tlf.: 98 22 19 11 | cb@mentiqa.com