Fælles forventninger

Mentiqa Nordjylland forventer at forældrene:
 • Deltager aktivt i arrangementer, forældremøder og arbejdsforpligtigelser på skolen, og i skolens daglige liv i øvrigt.
 • Holder sig opdateret via skoleintra dagligt.
 • Indgår i gensidig respektfuld dialog med skolens leder og lærere.
 • Melder eventuelle problemer eller utilfredshed ud i det øjeblik sådanne måtte opstå, med enten den enkelte lærer, ledelsen eller bestyrelsen, således at der hurtigst muligt findes en fælles løsning.
 • Tager medansvar for elevens skolearbejde og lektielæsning, og tilkendegiver overfor eleven, at skolens ledelse og lærere bakkes op.
 • Arbejder aktivt for at fremme elevens tolerance overfor andre elever på skolen, samt overfor lærerkredsen.

 

 Mentiqa Nordjylland forventer at eleverne:
 • Viser respekt og tolerance overfor lærere og andre elever på skolen.
 • Taler ordentligt til børn og voksne.
 • Ikke slår og mobber.
 • Viser ansvar ovenfor skolens inventar og ejendele.
 • Afleverer mobil telefon til læreren ved skoledagens start.

 

 Mentiqa Nordjylland forventer at bestyrelsen:
 • Varetager det overordnede ansvar for skolen, herunder udvikling, udarbejdelse og realisering af den strategiske linie og gældende værdigrundlag for skolen, samt for overholdelse af skolens vedtægter.
 • Arbejder tæt og konstruktivt sammen med skolens leder og kommunikerer klart om sine forventninger til skolens leder og øvrige personale.
 • Arbejder bevidst med at fastholde og udvikle skolelederens ledelseskompetencer og motivation.
 • Udarbejder årligt i november det kommende års budget, som skolens leder kan disponere ud fra.
 • Arbejder for at udbrede kendskabet til skolen og dens målgruppe i offentligheden.
 • Løbende orienterer forældrekredsen om bestyrelsens arbejde og inddrager i passende omfang den øvrige forældrekreds i udvikling af skolen.
 • Forsøger til stadighed at skabe økonomiske muligheder via fondssøgning og sponsorarbejde.

 

 Mentiqa Nordjylland forventer at skolens leder:
 • Engagerer sig i alle sider omkring skolens hverdag og påtager sig det overordnede ledelsesmæssige ansvar for det pædagogiske og faglige arbejde på skolen og blandt personalet.
 • Samarbejder konstruktivt og tæt med bestyrelsen om udviklingen af skolen, udfylder og respekterer de rammer, der udstikkes af bestyrelsen, samt fungerer som bindeled mellem personalet og bestyrelsen.
 • Søger mod og er ansvarlig for samarbejde med eksterne parter, herunder lignende skoler, psykologer, gymnasier og universiteter, og holder sig løbende orienteret om den nyeste viden om børn med særlige forudsætninger, og formidler denne til lærerkredsen.
 • Deltager aktivt i møder og konferencer, for at fremme viden om skolen samt målgruppen.
 • Tager fat om evt. konflikter, når de opstår, sanktionerer retfærdigt og målrettet.

 

 Mentiqa Nordjylland forventer at lærerne:
 • Er faglige og kompetente, og arbejder målrettet for gennem differentiering og forskellige læringsstile at engagere eleverne i de fag, som de underviser i.
 • Vægter både udvikling af elevernes faglige og sociale kompetencer med respekt for det enkelte barns udgangspunkt og særlige styrker.
 • Sigter mod ærlig og gensidig respektfuld dialog med eleverne, og giver konstruktiv kritik.
 • Søger viden om børegruppen, holder sig opdateret via litratur etc.
 • Holder en løbende kontakt til forældrene omkring elevernes sociale og faglige udvikling.
 • Holder sig orienteret med, at lektier er lavet og foretager nødvendige foranstaltninger for at dette både muliggøres og gennemføres.
 • Tager fat om evt. konflikter, når de opstår, sanktionerer retfærdigt og målrettet.

 

Mentiqa Nordjylland forventer en tilrettelæggelse af hverdagen som:
 • Kan gennemføres med positive samværsformer, hvad angår forældre, lærere, ledelse og elever.
 • Prioriterer adgang til bevægelse og frisk luft for eleverne samt sundhed (kost, motion, luft, lys m.m.).
 • Lader skolen til en hver tid være åben for forældre og pårørende, der ønsker at overvære undervisning efter aftale med klasselærerne (med “åbent hus” for forældre og pårørende en dag om året). (Åben skole).