Vores pædagogik

Idéen med Mentiqa er at etablere en skole der, i samarbejde med forældre og med fokus på udvikling af følelsesmæssig intelligens, kan varetage en alsidig og kvalificeret undervisning ud fra tydelige rammer og positive forventninger til den enkelte elevs potentiale og faktiske behov. Pædagogikken og undervisningsmetoderne skal, sammen med lærerens begejstring, skabe betingelser for, at eleverne kan udvikle motivation. Som folkeskolens formål sigter også denne skole mod at undervisningen og det daglige liv bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Skolens opgave er at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Identitet gennem tryghed og faste rammer

Følelsen af identitet, selvværd og tryghed er grundelementerne i et godt liv og forudsætningerne for, at børn kan anvende deres begavelsesmæssige ressourcer. Identiteten skabes gennem tilhørsforhold til en gruppe – først familien, senere andre jævnaldrende børn. Selvværdet gennem bekræftelse af voksne og af ligesindede børn. Trygheden skal findes i barnets overbevisning om, at selvom det skulle mislykkes i sine præstationer, vil det ikke påvirke dets tilhørsforhold til gruppen negativt. Trygheden skabes gennem generøsitet og faste rammer, gennem oplevelsen af at være en del af et fællesskab, hvor man må være den, som man er, men hvor man ikke altid kan gøre hvad man vil. Og hvor man vil blive savnet, hvis man mangler.

Differentieret undervisning

Den differentierede undervisningsform, der positivt udfordrer og stiller krav til det enkelte barn, skal gøre op med de danske undervisningstraditioner og det værdigrundlag, som indtil nu har udelukket en stor del af de særligt begavede børn fra i skolen at sigte mod det, som de kan nå. Elevernes personlige udvikling samt tilegnelsen af færdigheder skal fremmes gennem alsidighed og bygges på lysten til at lære. Undervisningens form og indhold skal stimulere og udvikle intelligensen, så den kan bruges konstruktivt og ikke selvødelæggende for barnet.

Æstetik og kropsbevidsthed

Erkendelse gennem mangeartede sanseoplevelser, med særligt fokus på erkendelse gennem æstetiske oplevelser og udvikling af kropsbevidsthed vil, ligesom den divergente pædagogik, være væsentlige nøgleord for undervisningen og den individuelle tilrettelæggelse. Indholdet i undervisningen skal udgøre “et samlet hele” og skal udfordre og dermed ændre forudsætningerne i barnets intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling. Dette ud fra og med særlig opmærksomhed på den særligt begavede elevs personlighedstræk.

Ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt

Igennem det pædagogiske arbejde ønskes også at skabe og udbrede forståelse for, at en ens og ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt. At respekt betyder omsorg for, at børn kan vokse og udfolde sig ud fra egne forudsætninger – sådan som de er, og ikke sådan som vi kunne ønske os, at de var.