Forældrekredsen

Alle med forældremyndighed over børn på Mentiqa Nordjylland er medlemmer af forældrekredsen.

Der vælges medlemmer til bestyrelsen for Mentiqa Nordjylland af og blandt forældrekredsen.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning, som står mål med undervisningen i folkeskolen.

Forældrekredsen vælger for højest fire år ad gangen en person udenfor forældrekredsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Forældrekredsen kan også anmode kommunalbestyrelsen om at vælge en tilsynsførende. Den tilsynsførende skal hvert år afgive en erklæring om elevernes standpunkt til forældrekredsen og skolens bestyrelse .