Skolens evaluering af undervisning og opfølgningsplanen

Resultat af Mentiqa Nordjyllands selvevaluering af den samlede undervisning.

Med afsæt i nedenstående beskrivelse har lærere og pædagoger på Mentiqa evalueret skolens samlede undervisning på lærermøde ved skoleårets afslutning, samt pædagogisk dag i foråret omkring Påske og Pæd dag i november.

Når evalueringen foretages på dette tidspunkt, er baggrunden den, at evalueringens opfølgningsplan skal drøftes indgående på lærermøder i skoleårets start, samt på skolens pædagogiske dag i efteråret, hvor det kommende skoleår igen indgår som et væsentligt element, og hvor alle lærere og pædagoger deltager.

Trin 1: Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan

På et fælles lærermøde i maj/juni evalueredes skolens samlede undervisning. På baggrund af evalueringen udarbejdes en opfølgningsplan, og der foretages justeringer, hvor det evt. er påkrævet.

Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner samt idé- og værdigrundlag, dette tilsammen udgør det grundlag, skolen er startet på. Skolen vedkender sig således sit ansvar som et tilbud til børn med særlige forudsætninger.

Evalueringen baseres på dialog blandt lærere, leder og øvrigt pædagogisk personale. Resultatet af evalueringen drøftes/orienteres om på ordinært bestyrelsesmøde..

Proceduren for den dialogbaserede evaluering er følgende:

1) Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med del- og slutmål i alle fagplaner. Hver enkelte faglærer følger skolens eget årshjul som minimum i dansk, engelsk og matematik. – kommer med ønsker til evt. ændringer ved evaluering.

2) Evalueringen af ovenstående drøftes blandt alle lærere og pædagoger.

3) Evalueringsresultatet drøftes/orienteres om på de ordinære bestyrelsesmøder.

4) Forældrekredsen orienteres om resultatet af evalueringen af skolens samlede undervisning gennem skoleintra.

Evalueringens resultat

Der er generelt god overensstemmelse med undervisningens indhold og Mentiqa Nordjyllands fagplaner, både i forhold til de beskrevne mål og i forhold til skolens arbejds- og værdigrundlag. Det er ligeledes den generelle vurdering, at skolens målsætning om at være et tilbud til børn med særlige forudsætninger både socialt og fagligt lever op til skolens målsætning om at være en trivselsskole for børn med særlige forudsætninger.

På følgende områder er der ønske om justeringer, der efterfølgende indgår i opfølgningsplanen.

• Der skal fokuseres på at lave et godt indskolingstilbud, samt et godt SFO-tilbud.

• I fagplanen for faget engelsk fastholder vi, at engelskundervisningen startes op allerede i 0. klasse.

• I faget tysk fastholder vi at starte op med undervisning i 3.-4. klasse. Dette til trods for at dette giver udfordringer for nye, tilkommende elever, samt for lærerens differentiering efterfølgende.

• Morgensang/-samling vil også fremad være et ønske at fastholde.

• For at forbedre skolens tilbud til børn med særlige forudsætninger, er der ønske om, at der tilbydes ekstraordinære undervisningsforløb, så som gæstelærere, og at vore kommende fagdage benyttes til at stifte bekendtskab med nye og anderledes fagområder. Her foruden også tilrettelagte debatoplæg for at styrke elevernes sociale kompetencer mv.

• Skolen har igennem flere år haft fokus på IT-baseret undervisning, hvilket også vil være et fokusområde fremover. Ligeledes har vi ønske om at bibeholde visse bogmaterialer således det også er en naturlig del af hverdagen.

Evaluering af kravene om undervisning i de obligatoriske emner

Den generelle evaluering er, at skolen lever op til lovens krav. De obligatoriske emner (færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) indgår som emner i tværfaglig undervisning.

Skolen samarbejder med UU Aalborg om uddannelsesorientering fra 8. – 9. klassetrin. Evalueringen af denne ordning er, at dette giver eleverne et godt grundlag til valg – og eventuelt fravalg – af det videre uddannelsesforløb.

Skolen har endvidere et samarbejde med Nørresundby Gymnasium med henblik på at forberede eleverne til et videregående forløb efter grundskolen.

Videre opfølgning og evaluering vil foregå løbende på skolens lærer- og personalemøder.