Skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner

Beskrivelse af Mentiqa Nordjyllands slut og delmål.

Skolen følger trinmålene i de humanistiske samt naturfaglige fag. Der undervises i hold og på tværs af klassetrin i henhold til skolens idégrundlag og formål i 0.-1.-2. og 3. klasse. fra 4. kl. Undervises der i hovedsag klasseindelt.

Målene:

Slutmål for undervisningen. Hvad eleven gerne skulle nå efter endt skolegang på vores grundskole, Mentiqa Nordjylland.

Delmålene: Delmål, der svarer til begrebet ‘trinmål’ i folkeskolen, fortæller, hvad eleven gerne skulle nå på forskellige tidspunkter i løbet af skolegangen.

Undervisningsplaner: Planer med beskrivelser af udvikling hen imod målene.

Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, samt beskrive på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner.

Ydermere kan det af undervisningsplanerne fremgå, hvordan undervisningstilbuddet giver mulighed for elevens alsidige personlige udvikling.

Undervisningsplanerne på Mentiqa Nordjylland i de humanistiske og naturfaglige fag er ensbetydende med læseplanerne og vejledningerne i faghæfterne (“Fælles mål 09”) på uvm.dk. Dog skal det bemærkes, at vi starter undervisningen i engelsk i indskolingen og tysk i 3.-4. kl.

Her foruden er det også “Fælles mål “, Nye forenklede Fælles Mål der er gældende for undervisningen i: Færdselslære og sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab, der knyttet til natur/teknik og biologi.

Sundheds- og seksualundervisning gennemføres af klasselæreren i samarbejde med skolens sundhedsplejerske.

Dog har vi egne undervisningsplaner for de: Praktisk/musiske fag:

Skolen følger dog nye forenklede mål i forhold til “nye” prøvefag:

– Idræt

– Håndværk og Design 7.- 8.kl

Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

I de praktisk/musiske fag undervises der i hold og på tværs af klassetrin i henhold til skolens idégrundlag og formål.

Undervisningen i de praktisk/musiske fag tilrettelægges i vore emneuger samt tirsdage, hvor hovedvægten af undervisning for alle elever vil være: Idræt, kost og sundhed, svømning, hjemkundskab, håndarbejde, kunst, sløjd, samarbejde og debatforum, musik, IT-forståelse, filosofi m.m. Her foruden tilgodeses disse faggrupper også under skolens fælles lejrtur, hvor madlavning, hygiejne og praktiske opgaver fordeles i grupper.

Nogle af de ovennævnte emner vil blive tilrettelagt som tilvalgsfag.

Årsplaner: Lærerens plan for undervisning. Årsplanen indeholder en oversigt over placeringen af påtænkte aktiviteter for et fag i skoleåret. Disse er tilgængelige for skolens forældre og elever i skoleintra.

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
Mentiqas skoleleder, klasselærere i udskolingen samarbejder med UU-vejlederne og tilrettelægger de nødvendige undervisningstimer og informerer eleverne samt forældrene.

For så vidt angår kristendomskundskab kan eleverne efter folkeskolelovens § 6, stk. 2 blive fritaget for denne undervisning, hvis forældrene skriftligt over for skolens leder erklærer, at de selv vil sørge for elevens religionsundervisning.

Undervisningsplanerne (lærerens årsplan) for alle hold i de forskellige fag forefindes på skoleintra: Forældreintra og elevintra.

Efter folkeskolelovens § 5 er følgende fag obligatoriske:

Mentiqa Nordjylland har p.t. ingen elever med dette behov, hvorfor dansk som andetsprog ikke er aktuelt. Skulle der tilkomme elever med dette behov, vil vi etablere tilbuddet.
Som led i folkeskolens obligatoriske undervisning i grundskolen (1.-9. klasse) indgår efter folkeskolelovens § 7 følgende obligatoriske emner:
Færdselslære:
Færdselslære er en del af undervisningen i vor indskolingsgruppe. Undervisningen foregår i klassen samt ved morgenture og lign. i bylivet i Aalborg/Nørresundby.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Dette dækkes i samarbejde med vor tilknyttede skolesundhedsplejerske.

Mål for: Tværfaglige dage og emneuger på Mentiqa

For at give eleven lyst til at lære mere samt imødekomme nutidens krav i de praktisk/musiske fag, har skolen valgt at have en dag om ugen, der er ”bogfri” og eller fag dag. Derudover har vi årligt fire emneuger på tværs af klassetrin og fag. F.eks. kan emnerne være: Gys og gru, innovation, sundhed, Geografi, Natur og Teknink, digitalisering, rommet, Historie, politik.mm.

I løbet af vores ”bogfri” dage, emneugerne samt fælles lejrtur dækker vi fællesmål for elevernes alsidige udvikling. Det gør vi ved at:

 • Lave værkstedsteder, hvor eleverne får mulighed for at eksperimentere
 • Vores undervisningen tager udgangspunkt i elevens interesser
 • Lave udstillinger
 • At støtte eleverne i at fremstille og formidle produkter samt projekter på måder, der taler til flere sanser, f.eks. billeder, drama, digte, musik og opfindelser
 • Bringe kreativiteten i spil, så den kreative idé omsættes til praktisk værdi for andre
Elevens mulighed for at lære på forskellige måder:
 • Differentieret undervisning
 • Teori kombineres med kropslig aktivitet samt praksisk udførelse
 • Eleverne har mulighed for aktivt at opsøge, opleve og skabe æstetiske indtryk og udtryk
 • Elevens mulighed for at lære sammen med andre
 • Eleven lærer at indgå i og bidrage aktivt til forskellige sociale fællesskaber
 • Store og små elever samarbejder
 • Elever lærer at anerkende og udnytte hinandens spidskompetencer
Bevægelse – idræt, dækkes ved:
 • Alternative dage ved skoleårets start, hvor der arrangeres diverse holdspil og enkeltmandsøvelser – samt samarbejdsøvelser m.m.
 • OL dag i august
 • Skolernes motionsdag (fredag i uge 41)
 • En hel skoledag hver måned med skiftende dicipliner og øvelser + svømning
 • to alm. idrætstimer pr klasse.
 • Minimum ét frikvarter pr. dag, hvor alle skal være ude for at få frisk luft samt mulighed for boldspil og leg mv. (Gymnastiksalen benyttes, hvis vejret er imod os.)
 • I forbindelse med vores fælles lejrtur arrangeres forskellige øvelser som: Boldspil, terrænløb/stjerneløb, rollespil i naturen mv.
Hjemkundskab dækkes ved:

Målet for faget er at lære eleverne vigtigheden af fænomenet måltidet, som en vigtig kulturel, social og ernæringsmæssig begivenhed

Dette opnås ved at vejlede og undervise elevene i, hvordan forskellige måltider tilberedes, serveres og nydes

Vejen til målet er opdelt i nogle delmål under følgende overskrifter: Fødevarekvalitet, madlavningsteknik, hygiejne, sundhed, komposition af menuer, borddækning, god bordskik og økonomi.

Fødevarekvalitet: Der vil blive undervist i, hvordan man vurderer kvaliteten af forskellige slags fødevarer – herunder de mange mærkninger og hvad de betyder.

Madlavningsteknik: Der vil blive undrvist i vedligeholdelse og anvendelse af værktøj til madlavning, skære- og snitteteknik, hvordan man gør ordentligt rent i et køkken samt tilberedning af et måltid.

Hygiejne: Der vil blive undervist i vigtigheden af at holde en god køkkenhygiejne, hvordan fødevarer bør opbevares og ved hvilke temperaturer forskellige fødevarer bliver sikre at spise.

Sundhed: Der vil blive undervist i, hvad der er sund kost, og hvordan man skal passe på med, hvad man spiser.

Komposition af menuer: Der vil blive undervist i, hvordan man finder den rette sammensætning i en menu – en sammensætning, som skal finde den rette balance mellem kravet om sundhed og æstetik.

Borddækning: Der vil blive undervist i, hvordan et veldækket bord skal se ud.

God bordskik: Der vil blive undervist i, hvordan man bør opføre sig under et måltid.

Økonomi: Der vil blive undervist i, hvordan man sammensætter en menu, som er sund og mættende med god udnyttelse af råvarerne under et stramt budget.