Formål for Mentiqa Nordjylland

Mentiqa Nordjylland er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Aalborg kommune. Skolen er anmeldt Undervisningsministeriet den 1. august 2007 – med start primo august 2008

Mentiqa Nordjylland, “skolen for højtbegavede børn”, er medlem af Dansk Friskoleforening

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler mv.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Undervisningen retter sig mod børn i grundskolealderen, der er højtbegavet eller har særlige begavelsesmæssige forudsætninger.

Formål

Formålet med Mentiqa er at etablere en skole der, i samarbejde med forældre og med fokus på udvikling og stimulering af barnets intelligens, underviser alsidigt og kvalificeret ud fra tydelige og positive forventninger til den enkelte elevs potentiale og faktiske behov. Som folkeskolens formål sigter også denne skole mod at undervisningen og det daglige liv bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Skolens opgave er at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i erkendelsen af, at en ens og ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt. At respekt for børn betyder omsorg for, at de kan vokse og udfolde sig ud fra eget potentiale og egne forudsætninger sådan som de er og ikke sådan, som vi kunne ønske os, at de var.

Vores vigtigste prioriteringer er at udvikle og omdanne elevernes følelsesmæssige intelligens til brugbare sociale kompetencer. Dette gennem samspillet med ligesindede, fagenes forskellighed, lærernes undervisningsmetoder, den divergente pædagogik og æstetiske virkemidler. Undervisningens form og indhold skal udgøre “et samlet hele”. Elevernes personlige udvikling samt tilegnelsen af færdigheder skal fremmes gennem alsidighed og bygges på lysten til at lære. Dette ud fra, og med særlig opmærksomhed på, den særligt begavede elevs personlighedstræk.

Undervisningsdifferentiering er et princip for planlægning og gennemførelse af undervisningen, hvor det fælles og det individuelle skal støtte og styrke hinanden, således at den enkelte elev får optimale udviklings – og læringsmuligheder inden for fællesskabets rammer. Vi tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb – og hvor det er nødvendigt på et højere fagligt niveau end det, som folkeskolens læseplaner foreskriver. Den differentierede undervisningsform skal positivt udfordre og stille krav til det enkelte barn.

• Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

• Skolen skal medvirke til at udvikle hele og livsglade børn gennem en undervisningsform, der ligestiller det boglige, kreative og kropslige.

• Skolen skal medvirke til at støtte selvværdsfølelse, selvstændighed, ansvarsfølelse, samarbejdsevne og sundhed.

• Skolen skal give børnene et godt og solidt grundlag for det videre liv efter skolen – både i forhold til at være en aktiv del af samfundet og i forhold til sig selv som menneske og medmenneske.

• Skolen er forældrenes ansvar og skal udvikle sig i et engageret samspil mellem forældre, lærere og elever.

• Skolen er uafhængig af politiske og religiøse interesser.