VEDTÆGTER for den selvejende institution Mentiqa Nordjylland

Navn og hjemsted
§ 1. Mentiqa Nordjylland er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Aalborg Kommune.
Skolen er oprettet den 1. august 2007. Skolens adresse er Thistedvej 115, 9400 Nørresundby, og den har CVR-nummer
31 30 73 67.

Formål
§ 2. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og
private grundskoler mv.
Stk. 2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
Undervisningen retter sig mod børn i grundskolealderen, der har særlige begavelsesmæssige forudsætninger.

Formålet med MENTIQA er at etablere en skole der, i samarbejde med forældre og med fokus på udvikling og
stimulering af barnets intelligens, underviser alsidigt og kvalificeret ud fra tydelige og positive forventninger til den
enkelte elevs potentiale og faktiske behov. Som folkeskolens formål sigter også denne skole mod at undervisningen og
det daglige liv bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Skolens opgave er at forberede eleverne til
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.
Det pædagogiske arbejde tager afsæt i erkendelsen af, at en ens og ligeværdig behandling af børn er at behandle dem
forskelligt. At respekt for børn betyder omsorg for, at de kan vokse og udfolde sig ud fra eget potentiale og egne
forudsætninger sådan som de er og ikke sådan, som vi kunne ønske os, at de var.
Vores vigtigste prioriteringer er at udvikle og omdanne elevernes følelsesmæssige intelligens til brugbare sociale
kompetencer. Dette gennem samspillet med ligesindede, fagenes forskellighed, lærernes undervisningsmetoder, den
divergente pædagogik og æstetiske virkemidler. Undervisningens form og indhold skal udgøre “et samlet hele”.
Elevernes personlige udvikling samt tilegnelsen af færdigheder skal fremmes gennem alsidighed og bygges på lysten til
at lære. Dette ud fra, og med særlig opmærksomhed på, den særligt begavede elevs personlighedstræk.
Undervisningsdifferentiering er et princip for planlægning og gennemførelse af undervisningen, hvor det fælles og det
individuelle skal støtte og styrke hinanden, således at den enkelte elev får optimale udviklings – og læringsmuligheder
inden for fællesskabets rammer. Vi tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb – og hvor det er nødvendigt på et
højere fagligt niveau end det, som folkeskolens læseplaner foreskriver. Den differentierede undervisningsform skal
positivt udfordre og stille krav til det enkelte barn.
Skolens drift

§ 3. Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter, frivillige bidrag fra støttekreds og
ved tilskud fra det offentlige.
Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Skolens midler må alene komme
skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.
Stk. 3. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med
bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v.. Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end
skolen har rådighed over.

Forældre- og støttekreds
§ 4. Forældrekredsen består af forældre til elever på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af Lov om friskoler og
private grundskoler m.v., tilkommer den eller de personer der har forældremyndighed over eleven, eller har barnet i et
offentligt anerkendt plejeforhold.
Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv
beslutning om på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i Lov om friskoler og private
grundskoler m.v. og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

§ 5. Støttekredsen er baggrund for skolens virke. Støttekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen
godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af støttekredsen. Bestyrelsens afgørelse
om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt
mindretal i bestyrelsen.
Stk. 2. Medlemskab af støttekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme, såfremt
indmeldelsen er godkendt før udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.
Stk. 4. Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af støttekredsen, såfremt medlemmet er i restance med
kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsen kan suspendere og ophæve
medlemskabet af støttekredsen, såfremt medlemmet har optrådt illoyalt overfor skolen, dens ansatte og virke.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Generalforsamling
§ 6. Generalforsamlingen består af forældre- og støttekredsen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes hvert år af bestyrelsen til afholdelse ultimo april med 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, årsrapport og indkomne forslag.
Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Skolelederens beretning
4. Fremlæggelse af årsrapport og budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts.
Stk. 5. Valg under dagsordenens punkt 6 foretages samlet for både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 8 stk. 1
og 2. Valghandlingen skal være hemmelig, hvis en eller flere forældre ønsker det. Hver forælder kan afgive stemme på et
antal personer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, som er på valg. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter
størrelsen af de personlige stemmetal. Først bestyrelsesmedlemmer, herefter suppleanter. I tilfælde af stemmelighed
foretages lodtrækning.
Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen.
Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 8. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og støttekredsen. Protokollen skal
underskrives af dirigenten.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt
indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på et nærmere angivet antal medlemmer af bestyrelsen eller mindst et
nærmere angivet antal af de stemmeberettigede kræver det. Indkaldelse sker som ved almindelig generalforsamling.

Bestyrelse
§ 8. Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2
vælges af og blandt alle medlemmer i støttekredsen. 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige
år. Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf mindst 2 skal vælges af og blandt forældrene.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et
forældrevalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et
bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk og overtager valgperiode for
det medlem, som erstattes.
Stk. 3. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives
af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 4. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

§ 9. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.
Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder
habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, i henhold til gældende regler. I tilfælde af et medlems
udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal
der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 3. Skolens ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når
disse samtidig er forælder til en eller flere elever på skolen.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR
med bopæl i Danmark.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den
organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets
almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som
bestyrelsesmedlem.

§ 10. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, skoleleder og andre ansatte er undergivet reglerne om tavshedspligt i
henhold til forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

Bestyrelsens opgaver
§ 11. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor Ministeren for Børn og Undervisning for,
at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er
endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om
friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen
følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med
lovgivningen.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert
andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og vælger
formand samt næstformand. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse
til bestyrelsens møder skal ske.
Stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en
beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort
at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved
almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, dog undtaget ved vedtægtsændringer, jf. § 16, stk. 2 og
nedlæggelse af skolen, jf. § 17, stk. 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende og ved dennes fravær næstformandens.
Stk. 8. Skolens leder deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører
skolelederen eller viceskolelederen, kan bestyrelsen bestemme at suspendere vedkommende.
Stk. 9. Medarbejderne kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøder uden stemmeret., Bestyrelsen kan beslutte, at
sådanne medarbejderrepræsentanter ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.
Stk. 10. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig
personlig interesse i sagens udfald.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold og kan udstrække retten til andre.
Medlemmer af forældre- og støttekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til kendskab af budgetter,
regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om
tavshedspligt i forvaltningsloven kan ikke videregives.

Tegningsret
§ 13. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens
næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
Stk. 2. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer.

Skoleleder
§ 14. Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolens leder har over for skolens bestyrelse ansvaret for, at
den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen sker i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser og
ministerielle forskrifter.
Stk. 2. Skolens leder ansætter og afskediger lærere og andet personale, efter aftale med bestyrelsen.

Regnskab
§ 15. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med
gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for at regnskabet underkastes betryggende revision efter de herom fastsatte
bestemmelser. Bestyrelsen vælger revisor, som skal være godkendt som enten registreret eller statsautoriseret revisor.
Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til
godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og
love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændringer
§ 16. Vedtægtsændringer foretages af bestyrelsen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen stemmer for, dog
gennemføres vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets
vedtægtsbekendtgørelse, uanset bestyrelsens holdning.
Stk. 3. § 2 stk. 2 kan kun ændres med godkendelse på generalforsamlingen ved almindeligt flertal.
Stk. 4. Vedtægtsændringer er kun gyldige såfremt det fremgår hvem der er formand og næstformand, er underskrevet
af samtlige bestyrelsesmedlemmer med trykt navn og adresse, samt er offentliggjort på skolens hjemmeside med
angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen, dog
jf. stk. 3 af både bestyrelsen og generalforsamlingen.

Nedlæggelse
§ 17. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af bestyrelsen, når mindst 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen
stemmer for.
Stk.2. Såfremt skole ophører med at drive skolevirksomhed efter formålsparagraffen, skal den nedlægges. Forældre- og
støttekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at give de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens
nedlæggelse, ligesom Ministeriet for Børn og Undervisning skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine
betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for at den økonomiske opgørelse i anledning af
skolens nedlæggelse, foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med
vedtægten.
Stk. 5. Eventuelle overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening, efter Ministeriet for Børn
og Undervisnings godkendelse.
Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.
Således godkendt på bestyrelsesmødet den 4. marts 2013.