VEDTÆGTER for den selvejende institution Mentiqa Nordjylland

Navn og hjemsted

§ 1. Mentiqa Nordjylland er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Aalborg Kommune. Skolen er oprettet den 1. august 2007. Skolens adresse er Thistedvej 115, 9400 Nørresundby, og den har CVR-nummer 31 30 73 68.

Formål

§ 2. Skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven, og at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Institutionen har desuden til formål at drive profilskole/specialundervisning efter friskolelovens § 11 b, stk. 3, skoler der har en særlig specialundervisningsprofil.

Stk. 2. Undervisningen på Mentiqa Nordjylland retter sig mod højtbegavede børn i grundskolealderen. Det pædagogiske arbejde tager afsæt i erkendelsen af, at ens og ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt. At respekt for børn er at drage omsorg for, at de kan vokse og udfolde sig ud fra eget potentiale og egne forudsætninger.

Skolens drift

§ 3. Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter, frivillige bidrag fra støttekreds og ved tilskud fra det offentlige.

Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 3. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældre- og støttekreds

§ 4. Forældrekredsen består af forældre til elever på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v., tilkommer den eller de personer der har forældremyndighed over eleven, eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

§ 5. Støttekredsen er baggrund for skolens virke. Støttekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af støttekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen. Den som bestyrelsen har afslået at optage som medlem af støttekredsen, har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

Stk. 2. Medlemskab af støttekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme, såfremt indmeldelsen er godkendt før udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk. 4. Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af støttekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af støttekredsen, såfremt medlemmet har optrådt illoyalt over for skolen, dens ansatte og virke.

Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen. Den som bestyrelsen har besluttet at suspendere eller ophæve medlemskab af støttekredsen for, har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

Generalforsamling

§ 6. Generalforsamlingen består af forældrekredsen og støttekredsen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes hvert år af bestyrelsen til afholdelse ultimo april med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og indkomne forslag.

Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Skolelederens beretning
 4. Fremlæggelse af årsrapport og budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts.

Stk. 5. Valg under dagsordenens punkt 6 foretages efter reglerne i § 8.

Stk. 6. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen kan der kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen, eller mellem personer som sammen har et barn i skolen, og som har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer fra støttekredsen kan der gives fuldmagt til et andet medlem af støttekredsen. Ingen kan stemme med mere end én fuldmagt.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 8. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og støttekredsen. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen forlanger det, eller når mindst en tredjedel af støttekredsmedlemmerne skriftligt forlanger det. En beslutning eller et forlangende om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af et skriftligt formuleret forslag til behandling på generalforsamlingen.

Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det forslag der er på dagsordenen.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til en ordinær generalforsamling. Varslet skal være mindst 14 dage. Er det nødvendigt, kan bestyrelsen beslutte at indkalde med et kortere varsel, der dog ikke kan være kortere end 5 dage.

Stk. 4. Med indkaldelsen følger det forslag der skal behandles. Forslagsstilleren kan udarbejde en begrundelse for forslaget, som kan forlanges udsendt sammen med indkaldelsen.

§ 7 A. Hindrer lovgivning eller regler fastsat i medfør af lovgivning – eksempelvis men ikke udelukkende i tilfælde af en epidemi eller pandemi, eller force majeure – at en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan afholdes som fysisk møde, kan bestyrelsen træffe beslutning om, at generalforsamlingen afholdes virtuelt.

Stk. 2 Bestyrelsen vælger til afholdelse af generalforsamlingen det medie som den vurderer at flest muligt af medlemmerne har mulighed for at anvende, og meddeler i fornødent omfang vejledning til medlemmerne om benyttelse af mediet.

Bestyrelse

§ 8. Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt medlemmer i støttekredsen.

Stk. 2. I lige år vælges 3 medlemmer og 3 suppleanter, dog mindst 1, af og blandt forældrekredsen og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant af og blandt støttekredsen. I ulige år vælges 2 medlemmer og 3 suppleanter, dog mindst 1, af og blandt forældrekredsen og 1 medlem og 1 suppleant af og blandt støttekredsen. Valg som bestyrelsesmedlem gælder for 2 år. Valg som suppleant gælder for 1 år.

Stk. 3. Valgene i forældrekredsen og i støttekredsen foretages hver for sig og efter hinanden. Først foretages forældrekredsens valg. Valget foretages skriftligt. Der deles stemmesedler ud til dem, der har stemmeret til dette valg. Hvert medlem modtager 1 stemmeseddel uanset antallet af børn på skolen, samt yderligere 1 stemmeseddel, hvis medlemmet er i besiddelse af en gyldig fuldmagt. På hver stemmeberettiget kan afgives et antal stemmer op til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Bestyrelsesposterne besættes efter stemmetal. Derefter besættes posterne som 1., 2. og 3. suppleant efter stemmetal. Ved lige store stemmetal foretages lodtrækning.

Stk. 4. Når resultatet af forældrekredsens valg er bekendtgjort for forsamlingen, foretages støttekredsens valg efter samme regler som beskrevet i stk. 3. Den, der er valgt som bestyrelsesmedlem af og blandt forældrekredsen, kan ikke opstille til valget i støttekredsen.

Stk. 5. Den, der vælges som suppleant af og blandt både forældrekredsen og støttekredsen, skal straks meddele, hvilken post den pågældende ønsker at bestride. Den således ledigblevne post i den fravalgte kreds besættes med den næste i rækken efter stemmetal.

Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, indtræder den relevante suppleant automatisk og overtager valgperioden for det medlem, som erstattes. Et medlem valgt af og blandt forældrekredsen erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrekredsen. Et medlem valgt af og blandt støttekredsen erstattes af en suppleant valgt af og blandt støttekredsen. Er der ikke en suppleant til rådighed til erstatning for et udtrådt medlem fra den udtrådtes kreds, indtræder en suppleant fra den anden kreds.

Stk. 7. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 8. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
§ 9. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden, dog jf. stk. 2 og § 11, stk. 11, 2. og 3. punktum.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis bestyrelsesmedlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være bestyrelsesmedlem. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten.

Stk. 3. Skolens ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forælder til en eller flere elever på skolen.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

§ 10. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, skoleleder og andre ansatte er undergivet reglerne om tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

Bestyrelsens opgaver

§ 11. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor Ministeren for Børn og Undervisning for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og vælger formand samt næstformand. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, dog undtaget ved vedtægtsændringer, jf. § 16, stk. 2 og nedlæggelse af skolen, jf. § 17, stk. 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær næstformandens.

Stk. 8. Skolens leder deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller viceskolelederen, kan bestyrelsen bestemme at vedkommende skal forlade mødet.

Stk. 9. Medarbejderne kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøder uden stemmeret., Bestyrelsen kan beslutte, at sådanne medarbejderrepræsentanter ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Stk. 10. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald.

Stk. 11. En forælder der er gift med, bor sammen med eller er i et fast parforhold med en af skolens ansatte, kan ikke vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der gifter sig med, flytter sammen med eller indleder et fast parforhold med en af skolens ansatte, skal som inhabil træde ud af bestyrelsen. Ansætter skolen en person, som er gift med, bor sammen med, eller er i et fast parforhold med et bestyrelsesmedlem, skal bestyrelsesmedlemmet som inhabil træde ud af bestyrelsen.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold og kan udstrække retten til andre. Medlemmer af forældrekredsen og støttekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indblik i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan ikke videregives.

Tegningsret

§ 13. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Skoleleder

§ 14. Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolens leder har over for skolens bestyrelse ansvaret for, at den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen sker i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2. Skolens leder ansætter og afskediger lærere og andet personale efter aftale med bestyrelsen.

Regnskab

§ 15. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for at regnskabet underkastes betryggende revision efter de herom fastsatte bestemmelser. Bestyrelsen vælger revisor, som skal være godkendt som enten registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

§ 16. Vedtægtsændringer foretages af bestyrelsen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når mindst 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen stemmer for, dog gennemføres vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, uanset bestyrelsens holdning.

Stk. 3. § 2 stk. 2 kan kun ændres med godkendelse på generalforsamlingen ved almindeligt flertal.

Stk. 4. Vedtægtsændringer er kun gyldige såfremt det fremgår hvem der er formand og næstformand, er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer med trykt navn og adresse, samt er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen, dog jf. stk. 3 af både bestyrelsen og generalforsamlingen.

Nedlæggelse

§ 17. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af bestyrelsen, når mindst 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 2. Såfremt skolen ophører med at drive skolevirksomhed efter formålsparagraffen, skal den nedlægges. Forældrekredsen og støttekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen omgående at give de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom Styrelsen for undervisning og kvalitet omgående skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, kommer under rekonstruktionsbehandling, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse, foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 5. Eventuelle overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening, efter Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendelse.

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

 • 7. juli 2008 er ministeriets seneste godkendelse af skolens vedtægt.
 • Vedtægt ændret af bestyrelsen 2013.
 • Godkendt på bestyrelsesmødet den 30.maj 2017 og godkendt på ekstraordinær Generalforsamling den 30. maj 2017
 • Vedtægten er ændret 22.3.2019 i henhold til BEK nr. 1164 af 25.sep 2018, efter mail fra STUK den 12.3.2019
 • Vedtægten er ændret og godkendt på bestyrelsesmøde den 3.8.2021.