Mission

Mentiqas mission er at drive en friskole, der udvikler og drager omsorg for højtbegavede børn i overensstemmelse med den enkelte elevs potentiale og faktiske behov, og i samspil med ligesindede.

Vision

Mentiqa Nordjylland vil være det foretrukne skoletilbud til forældre med højtbegavede børn i Nordjylland og vil skabe trygge rammer for eleverne, hvor de oplever social accept og faglig stimulans.

På længere sigt ønsker skolen at bidrage til at kendskabet til og rummelighed omkring højtbegavede børn bliver så udbredt, at børnene kan få et både socialt og fagligt tilfredsstillende skoleforløb i den danske folkeskole, og således vil skolen opløse sig selv, da der ikke længere vil være et særskilt behov for en skole som denne.

Udvalgte målsætninger
Lærergruppen

Målsætningen er, at lærerne på skolen arbejder med en stor fagdidaktisk specialisering i de fag de underviser i, samt i den måde der arbejdes med undervisnings- og elevdifferentiering. Desuden er det væsentligt, at lærerne har en god viden om højtbegavede børn. Lærerne kan være læreruddannede, men kan også have anden relevant baggrund/uddannelse.

Inddragelse af forældrene

Mentiqa vil arbejde for, at forældrene føler ejerskab til skolen og laver en indsats for det i dagligdagen. Fra bestyrelsens side gøres dette ved løbende at orientere forældrekredsen om bestyrelsesarbejdet og ved at involvere dem i videst mulige omfang i de aktiviteter, som bestyrelsens medlemmer sætter i værk. Skolens lærere, SFO’ere samt skolens ledelse skal arbejde for, at forældrene informeres godt om skolens aktiviteter og måden, der arbejdes på, hertil at sørge for at forældrene inddrages i arbejdet med elevernes trivsel. Dette omfatter den sociale færden, men også det faglige arbejde.

Holddeling og sammensætning foretages ud fra skolelederens vurdering. Skolelederen vil via udtalelser fra klasselærerne sammensætte holdene, således at der er en rimelig ligelig fordeling.

Sammensætningen ses i forhold til elevernes modenhed, faglige placering og mulighed for trivsel på holdet.